Özel Şirket “Tayyab Central Asia Ltd.” Müşterilerine İş Teklifi (Halka Arz)

Ana sözleşmeye istinaden hareketle müdür Daniyar Kenzhebekovich Uspanov tarafından temsil edilen Özel Şirket “Tayyab Central Asia Ltd.” (Astana Uluslararası Finans Merkezi Şirketler Sicil Memurluğu tarafından tescilli, BİN 200640900169, bulunduğu yer: Kazakistan Cumhuriyeti, Nur-Sultan, Mangilik El Caddesi, 55/22, blok С 4.3, ofis 140), bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır,
resmi web sitesi www.tayyab.kz’de (bundan böyle Site), Yüklenicinin Sitede satışa sunmuş olduğu giyim, aksesuar veya diğer eşyayı (bundan böyle Mal) kişisel, evsel ve ticari faaliyete bağlı olmayan diğer ihtiyaçlar için Kazakistan Cumhuriyeti’nde Yükleniciden satın almak isteyen müşteriler – gerçek ve tüzel kişiler (bundan böyle Müşteri) için işbu İş Teklifini (bundan böyle Teklif) yayınlamaktadır. Malların teslimatı yalnızca Kazakistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilmektedir.
Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanunu’nun (bundan böyle MK) md.395 uyarınca, işbu belge resmi teklif olup, açıklanan şartların kabul edilmesi durumunda, teklifi onaylayan gerçek veya tüzel kişi Malları işbu Teklifin şartlarına uygun olarak Yükleniciden satın alacaktır. MK’nun 396.maddesi 3.bendi uyarınca, Müşterinin, herhangi bir servisinin, biriminin Yükleniciden Mal temin etmek için Siteyi kullanması ve Malın ödemesini yapması, işbu Teklifin tümüyle ve koşulsuz kabulü (Teklifin tüm şartlarının onaylanması) sayılacaktır.

Müşteri, işbu Teklifin kabulünün aynı zamanda:
1.1. Yükleniciden ve Yüklenicinin Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki ortak bankalarından hizmet ve Malların satın alınmasına;
1.2. Yüklenici ve Yüklenicinin Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki ortak bankaları tarafından düzenlenen kampanyalar ve özek teklifler hakkında bilgilendirmeye;

1.3. Yüklenici, Kazakistan Cumhuriyeti’nin yetkili kurumları, Yüklenicinin Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki ortak bankaları arasındaki etkileşimin sağlanmasına bağlı
amaçlar için Müşterinin hür iradesiyse, kendi namına ve çıkarları doğrultusunda Kazakistan Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatına uygun olarak her türlü bir haberleşme aracını kullanarak sözlü ve yazılı olarak Yükleniciye ileteceği kişisel verilerin Yüklenici ve Yüklenicinin ortak bankaları tarafından toplanmasını ve işlenmesini, iletişim hizmetleri sağlayan kişiler (posta, telefon, mobil telefon ve diğer iletişim türleri) aracılığıyla dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde herhangi bir kuruluşa aktarılmasını onaylaması sayılacağını kabul ve beyan eden.

Kazakistan Cumhuriyeti “Kişisel Verilerin Korunması” Kanunu uyarınca, Müşteri, işbu Teklifi kabul ederek, Yüklenicinin ve Yüklenicinin Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki ortak bankalarının ve işlemlerin gerçekleştirilmesi/faaliyetlerin yürütülmesi/Müşteri (Müşteri temsilcisi) ile Yüklenici ve/veya Yüklenicinin Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki ortak bankaları arasında her türlü anlaşmanın akdedilmesi (gelecekte akdedilmesi muhtemel) ve/veya uygulanması ile ilişkili ve (veya) gelecekte ilişkili olabilecek üçüncü kişilerin, Yüklenicinin ve Yüklenicinin ortak bankalarının veri tabanlarındaki Müşterinin kişisel verilerinin hem basılı çıktı hem de elektronik formatta toplamasına ve işlemesine koşulsuz onayını verir.

Kişisel veriler –elektronik, basılı çıktı ve (veya) diğer fiziki ortamlarda kaydedilen (aşağıda belirtilenler dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın) Müşteriye ait her türlü bilgidir:

i) anketlerin, başvuru formlarının doldurulması ve usulünce tanımlamak için gerekli bilgiler: soyadı, adı, baba adı; vatandaşlığı, kimlik belgesinin bilgileri; kişisel kimlik numarası; doğum tarihi ve bilgileri; cinsiyet; fotoğraf; imza; vd.;
ii) medeni hal bilgileri: evlenme belgesinin bilgileri, eşinin soyadı, adı, baba adı, eşinin kimlik belgesinin bilgileri; bakıma muhtaç kişilerin ve (veya) diğer aile fertlerinin bulunması/bulunmaması; diğer aile fertlerinin, bakıma muhtaç kişilerin akrabalık derecesi, soyadları, adları, baba adları ve doğum tarihleri; Müşterinin resmi temsilcisi ve (veya) vasisi olduğu gerçek kişilerin listesi; diğer bilgiler;
iii) iletişim için gerekli bilgiler: kayıt yeri, fiilen bulunduğu (konakladığı/ikamet ettiği) yer, iş yeri ve görevi; telefon numarası (ev, iş, cep), elektronik posta adresi; adres belgesinde yer alan bilgiler vd.;
iv) Yüklenici, Yüklenicinin ortak bankaları tarafından hizmet sağlanmasına (işlemlerin gerçekleştirilmesine, anlaşmaların akdedilmesine, faaliyetlerin yürütülesine) bağlı bilgiler: sözleşmelerin (anlaşmaların), ek anlaşmalarının metinleri, beyanlar ve onaylar, yazışmalar, işlemlerin yapılmasına ilişkin talimatlar (ödeme, kasa ve diğer belgeler), hak tescil belgeleri, banka hesap numaraları vd.;
v) iş ilişkilerinin amacı ve niteliğine ilişkin bilgiler;
vi) eğitim, mesleki faaliyet, iş pozisyonu, iş itibari ile ilgili bilgiler: eğitim, meslek, yeterlilik (meslek içi eğitim dâhil), görev, akademik derece, akademik unvan, meslek odaları/kuruluşlarına üyelik, yabancı dil bilgisi ve diğer bilgiler; özel girişimcinin resmi tescil belgesinin bilgileri, lisanslı faaliyet için lisansların, yeterlilik belgeleri, patent, diploma, sertifikaların detayları; sabıka kaydının, cezai/idari cezanın bulunduğuna/bulunmadığına ilişkin bilgi;
vii) Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının ve ortak bankaların yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygun olarak anketlerin doldurulması, dosyanın oluşturulması (müşteri/kişisel dosya) için dâhil olmak üzere Yükleniciye, Yüklenicinin ortak bankalarına gerekli diğer bilgiler (Müşterinin tüzel kişilerin sermayesine katılımına ilişkin bilgiler – katılım payı, hisse (pay) miktarı; mevcut pozisyon, ayrıca belirtilen verilere yapılan değişikliklere ve (veya) eklemelere ilişkin bilgi; Müşterinin temsil ettiği tüzel kişilerin listesi dâhildir);
viii) yukarıdaki verilere yapılan değişiklikler ve (veya) eklemelere ilişkin bilgi.

Müşterinin kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması (Yüklenicinin ve Yüklenicinin ortak bankalarının veri tabanlarında elektronik formatta ve (veya) basılı çıktı olarak toplanması, işlenmesi ve saklanması dâhil) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:
 1. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı çerçevesinde Yüklenici, Yüklenicinin ortak bankaları tarafından sağlanabilecek hizmetler için Müşteri (Müşteri temsilcisinin) başvurusunun değerlendirmesi;
 2. Yüklenicinin, Yüklenicinin ortak bankalarının iç denetimi ve muhasebesi, ayrıca Müşterinin (Müşteri temsilcisinin) yükümlülüklerini usulünce yerine getirdiğinin kontrol edilmesi ve onaylanması;
 3. Yüklenicinin ortak bankalarının (finansal izleme tarafı olarak) iş ilişkilerinin kurulması ve Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak müşteri işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında müşterisini usulünce inceleme yükümlülüklerini yerine getirmesi, kambiyo kontrol işlevini uygulaması;
 4. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarında izinsiz işlem risklerini en aza indirmek amacıyla Yüklenicinin ortak bankalarının Müşteri tanımlama yükümlülüğünü yerine getirmesi;
 5. Yüklenicinin, Yüklenicinin ortak bankalarının, muhasebede kullanılan birincil belgeleri Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen süre zarfında saklama ve kayıt altında tutma yükümlülüğünü yerine getirmesi;
 6. Aşağıdaki durumlarda Yüklenicinin haklarının mahkemede ve mahkeme dışı savunulması:
 7. i) Teklif kapsamındaki yükümlülüklerin ihlal edilmesi;
 8. ii) üçüncü kişilerle ihtilaflı durumlar dâhil olmak üzere anlaşmazlıkların oluşması;
 9. Müşterinin (ve/veya üçüncü kişilerin) başvurularına, şikâyetlerine, tekliflerine, önerilerine, itirazlarına, talimatlarına vd. yanıtların verilmesi ve (veya) değerlendirilmesi dâhil olmak üzere bilgi alışverişi, kurye hizmeti, kurye servisi, acil posta vd. aracılığıyla Müşteri adresine (Müşteri temsilcisinin adresine) yazışmaların (posta) gönderilmesi (teslim edilmesi)/iletilmesi (tesellümü).;
 10. pazarlama amacıyla, Müşteriye telefon, faks, diğer iletişim türlerinin yanı sıra açık haberleşme kanalları (SMS, e-mail, faks vd. dâhil) aracılığıyla Yüklenicinin, Yüklenicinin ortak bankalarının ürünleri ve (veya) hizmetleri hakkında dâhil olmak üzere herhangi bir bilgilendirme materyalinin, ayrıca diğer bildirimlerin gönderilmesi (iletilmesi);
 11. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen (belirlenebilecek) diğer amaçlar.

Bu bağlamda Müşteri:
 1. kişisel verilerinin Yüklenici tarafından gizli bilgilerin korunmasına benzer koşullarda korunduğu hakkında bilgilendirildiğini;
 2. kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin işbu onayın, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına aykırı olduğu ve Yükleniciye karşı yerine getirilmemiş yükümlülükler bulunduğu durumlarda, iptal edilmeyeceğini;
 3. Yüklenicinin, Kazakistan Cumhuriyeti ile belirlenen durumlarda, diğer bankalar ve (veya) kuruluşlarda dâhil olmak üzere, borcun tahsili için Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile yasaklanmayan herhangi bir faaliyetin yürütülmesi amacıyla Müşterinin onayı olmaksızın kişisel verileri toplayabileceğini ve işleyebileceğini;
 4. Yüklenicinin, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerini ve uluslararası hukukun gerekliliklerini (uluslararası sözleşmelerin gerekliliklerini) dikkate alarak, Müşterinin kişisel verilerini Müşteriden ve herhangi bir üçüncü kişilerden toplayabileceğini (edinebileceğini), ayrıca Müşterinin kişisel verilerini üçüncü kişilere iletebileceğini/kamuya açık kişisel veri kaynaklarında yayınlayabileceğini kabul ve beyan eder;
 5. Müşteri (Müşteri temsilcisi) ile Yüklenici, Yüklenicinin ortak bankaları arasında akdedilen ilgili sözleşme (sözleşmeler)/anlaşma (anlaşmalar) ile Müşterinin kişisel verilerinin açık haberleşme kanalları üzerinden iletilmesinin öngörülmesi durumunda, Müşteri, verilerin üçüncü kişiler tarafından izinsiz temin edilebileceğinin bilincinde olup, söz konusu riski kabul eder;
 6. işbu onay ile Yükleniciye, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen usule uygun olarak, Müşterinin kişisel verilerinin otomatik araçların kullanılması suretiyle veya bunları kullanmaksızın dâhil olmak üzere toplanması, işlenmesi, kaydı, kopyalanması, yedeklenmesi, korunması, taranması, düzenlenmesi, biriktirilmesi, Yüklenicinin sistemleri içinde ve (güvenlik ve gizlilik gerekliliklerine uyulması kaydıyla) dışında saklanması, güncellenmesi (değiştirilmesi, yenilenmesi), çıkartılması, kullanılması, iletilmesi (yayınlanması, Müşterinin kişisel verilerini işleme yetkisiyle üçüncü kişilere iletilmesi dâhil olmak üzere erişimin sağlanması), gizlenmesi, engellenmesi, silinmesi, imha edilmesi dâhil, fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü eylemi (işlemi) veya söz konusu eylemlerin (işlemlerin) tümünü gerçekleştirme yetkisi tanınmış olacaktır;
 7. işbu onay, Müşterinin kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi için Müşteri tarafından Yükleniciye onayın verildiğinin katını olarak üçüncü kişilere verilebilecektir.

1. TEKLİFİN KONUSU

1.1. İşbu Teklif kapsamında Yüklenici, Müşterinin Yükleniciden Mal satın almasını sağlamak amacıyla takdir yetkisiyle bağımsız olarak ve/veya üçüncü kişiler aracılığıyla Müşterinin Sitede seçmiş olduğu Malı işbu Teklifin şartlarına uygun olarak satmayı ve Müşteriye ulaştırmak üzere teslim etmeyi taahhüt eder.

2. MAL SATIŞ USULÜ

2.1. Yükleniciden Mal satın almak için Müşteri tarafından verilen Sipariş – Sitede seçilen Malın satın alınması ve Müşterinin belirteceği adrese teslim edilmesi için Yüklenici adına usulünce düzenlenecek ve yerleştirilecek Müşteri siparişi oluşturulacaktır (Sitenin “Sepet”, “sipariş oluşturma” bölümündeki ilgili alanlar doldurulmuş veya + 7 708 182 11 50 numaralı telefondan verilmiş).

2.2. Mal ile ilgili bilgiler Siteye yerleştirilecek ve Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

2.3. Müşteri, Ürün özellikleri ve niteliklerine ilişkin detaylı bilgiler için aşağıdaki irtibat adreslerinden iletişim kurabilecektir: Kazakistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti’nden Müşteriler için Sitenin Rusça versiyonu— https://tayyab.kz/address, Avrupa’dan Müşteriler için Sitenin İngilizce versiyonu— https://tayyab.kz/eng/address.

2.4. Mal teslimatı yalnızca Kazakistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilmektedir.

2.5. Yüklenici, bir Siparişteki kalem sayısını, bir Siparişin tutarını, Siparişi ödeme şeklini, ayrıca bir Müşterinin tek adresine aynı anda gönderilecek Sipariş miktarını tek taraflı olarak sınırlandırabilecektir.

3. SİTEYE KAYIT

3.1. Sipariş oluşturmak için Müşterinin Siteye kaydolması (hesap oluşturması) ve ilgili ülkelerde Müşteri için elverişli olan şekillerde bağımsız olarak veya müşteri hizmetleri uzmanının yardımıyla Sipariş vermesi gerekmektedir.

3.2. Yüklenici, Müşterinin kendisi hakkında eksik veya yanlış bilgiler bildirmesi veya belirtmesi nedeniyle Siparişin yerine getirilmemesinden (gecikmesinden) sorumlu olmayacaktır.

3.3. Müşteri, Siteye kayıt olması sırasında belirtilen kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilere açıklamayacağını taahhüt eder. Müşterinin kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği veya üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanım olasılığı ile ilgili kuşkularının oluşması durumunda, Müşteri durumu derhal [email protected] elektronik posta yoluyla veya Nur-Sultan saatiyle 9:00-20:00 arasında +7 708 182 11 50 telefon numaralarından müşteri hizmetlerini arayarak Yükleniciye bildirmeyi taahhüt eder. Müşteri, Yüklenici tarafından önlemler alınana kadar şifresini değiştirebilecektir.

3.4. Yüklenici, hesabın ele geçirildiği veya toplu e-posta (spam) göndermek için kullanıldığı yönünde şüphelerin bulunması durumunda, Müşterinin Sitedeki hesabına tek taraflı olarak silme veya hesap üzerinden Siteye erişimi kısıtlama hakkını saklı tutar.

4. SİPARİŞİN OLUŞTURULMASI, MAL BEDELİNİN ÖDENMESİ. SİPARİŞİN TEYİT EDİLMESİ

4.1. Müşteri, Siparişi bağımsız olarak Site üzerinden veya müşteri merkezi aracılığıyla (telefon +7 708 182 11 50) oluşturacaktır.

4.2. Müşteri, Mal bedelinin %100’ünü peşin olarak ödeyecektir.

4.3. Siparişin Site üzerinden oluşturulması durumunda: Müşteri, Malın bedelinin %100’ünü peşin olarak çevrimiçi yapacaktır. Daha sonra Yüklenici Müşterinin belirttiği elektronik posta adresine Mal, Siparişin diğer parametreleri (malın, teslimat ve söz konusu hizmetlerin ödenmesi durumunda, diğer hizmetlerin maliyeti) ile ilgili bilgileri ile birlikte Sipariş onayını gönderecektir (bundan böyle Sipariş onayı).

4.4. Siparişin müşteri merkezi aracılığıyla (telefon numarası +7 708 182 11 50) oluşturulması durumunda: Müşteri merkezi Siparişi oluşturacak ve Müşterinin belirttiği elektronik posta adresine Mal ile ilgili bilgilerle Siparişi, faturayı gönderecektir. Yüklenicinin düzenleyeceği faturada ödeme vadesi belirtilecektir. Ödeme belirtilen tarihten sonra yapıldığı takdirde, Yüklenici, Malların mevcudiyetini veya fiyatının geçerliliğini garanti etmez. Bankanın ödeme sayfası ile bağlantı, ilgili bağlantıyı içeren yazıda belirtilen süre zarfından geçerlidir. Yüklenici, ödemenin gelmesini müteakiben Müşterinin belirttiği elektronik posta adresine Sipariş onayını gönderecektir.

4.5. Ek, öngörülmeyen (Malın Kazakistan Cumhuriyeti sınırlarında standart teslimat maliyeti üzerinde) Mal teslimat, vergiler, gümrük vergileri dâhil olmak üzere gümrük işlemleri masraflarının oluşması durumunda, Yüklenici, söz konusu ek masrafları ve tutarlarını iki gün içinde Müşteriye bildirecektir. Müşteri, belirtilen ek masrafları ödeyebilecek veya Siparişten cayabilecektir.

4.6. Müşteri Malın ödemesini banka kartı ile çevrimiçi kasa üzerinden (Site üzerinden sipariş) veya düzenlenen elektronik faturayla (müşteri merkezi aracılığıyla sipariş) ödeyebilecektir. Banka kartı ile ödeme yapılamadığı takdirde, ödeme Müşterinin banka hesabına transfer yoluyla gerçekleştirilecektir. Nakit ödeme veya alternatif ödeme araçlarının kullanılması ile terminaller üzerinden ödeme öngörülmemektedir. Ödeme için kabul edilen banka kartı türleri: Visa, MasterCard. Ödeme Kazakistan Cumhuriyeti’nin ulusal para birimi – Tenge cinsinden yapılacaktır. Mal ödemesi, ödeme sistemiyle ek para birimi dönüştürme ücretinin kesilmesi ile farklı bir para biriminde yapılabilecektir.

4.7. Yüklenicinin banka hesabına para geldiği anda Mal satın alınmış sayılacaktır. Müşteri tarafından ödemenin yapılması, Teklifi, ödeme usulüne, Mal teslimat ve iade şartlarını, ayrıca Malın belirtilen özelliklerinin Siparişine uygun olduğunu onaylaması olarak kabul edilecektir.

4.8. Yüklenici, Müşterinin ödeme bilgilerini (banka kartı numarası, banka kartını veren banka, geçerlilik süresi, güvenlik kodu vd. dâhil) toplamayacak ve saklamayacaktır.

4.9. Sipariş, Müşterinin kayıt formunda belirtilen elektronik posta adresinden Sipariş onayı ile bildirinin tesellüm etmesi ile Yüklenici tarafından alınmış sayılacaktır.

4.10. Yüklenici, Sipariş onayı aşamasında Siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.

4.11. Yüklenici, Sipariş bilgilerini Müşteri ile telefonla mutabakata bağlama, kesinleştirme hakkını saklı tutar. 2 (iki) gün içinde Müşteri ile iletişim kurulamadığı takdirde, Sipariş iptal edilir, para, ödemenin yapıldığı banka bilgileri doğrultusunda Müşteriye iade edilir.

4.12. Siparişin teslim tarihi Sipariş onayında belirtilecektir. Tarih, sipariş edilen Malların Yüklenicinin deposunda mevcudiyetine ve Siparişin işlenmesi ve teslimatı için gerekli süreye bağlı olacaktır.

4.13. Sipariş edilen Malların tamamen veya kısmen Yüklenici deposunda bulunmaması durumunda, Yüklenici, Siparişin oluşturulması sırasında belirtilen şekillerde Alıcı ile iletişim kuracaktır.

4.14. Müşteri, Malları farklı bir miktarda kabul etme onayını veya Sipariş iptalini Yükleniciye bildirecektir. 2 (iki) gün içinde Müşteriye ulaşılamadığı, Müşteriden cevap alınamadığı takdirde, Yüklenici, kayıt sırasında belirtilen Müşterinin elektronik posta adresine yazı göndermek suretiyle Siparişi iptal edebilecektir. Ödenen para Yüklenici tarafından ödemenin yapıldığı banka bilgileri doğrultusunda iade edilecektir.

4.15. Yüklenici, Sipariş onayından önce Malın fiyatını bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilecektir.

4.16. Müşteri, Yüklenicinin talebi üzerine, kart sahibinin kimliğinin ve kullanma yetkisinin kontrol edilmesi amacıyla banka kartı sahibinin kimliğinin (iki sayfası: fotoğraflı arkalı-önlü) veya Müşteri ülkesinin kanunlarına göre diğer kimlik belgesinin kopyasını, Uluslararası ödeme sistemleri Kuralları gereğince ön yüzüyle (son dört hanesi görülecek şekilde) banka kartının kopyasını vermeyi taahhüt eder. Yüklenici, belirtilen belgeler sağlanmadığı veya geçerliliği hususunda kuşkuları bulunduğu takdirde, Siparişi iptal edebilecektir.

4.17. Yüklenici, Siparişi yukarıda belirtilen sebeplerle veya sebep açıklamaksızın iptal edebilecektir. Ödenen para Yüklenici tarafından ödemenin yapıldığı banka bilgileri doğrultusunda iade edilecektir.

5. MAL TESLİMİ

5.1. Müşteri, Siparişi mutabık kalınan teslimat süresinde teslim almayı taahhüt eder.

5.2. Malların teslimatı SDEK şirketi tarafından kara, hava, deniz ve nehir taşımacılığıyla (bundan böyle— Nakliye şirketi, Kurye hizmeti) gerçekleştirilecektir. Mal teslimat giderleri Müşteri hesabından karşılanacaktır. Malın Müşteriye nakledilmek üzere Nakliye şirketine teslimi ancak Mal bedelinin Yüklenici hesabına gelmesinden sonra yapılacaktır.

5.3. Müşterinin talebi üzerine teslimat üçüncü kişiye (Alıcıya) yapılabilecektir. Müşteri, bu hususu Yükleniciye siparişin oluşturulması sırasında soyadı, adı, baba adı, adres, iletişim telefon numarasının belirtilmesi ile “Yorumlar” sütununda bildirmeyi taahhüt eder.

5.4. Mal, Müşterinin Siparişte belirttiği adreste Müşteriye (Alıcıya) veya yetkilendirdiği kişiye elden teslim edilecektir. Nakliye şirketinin temsilcisi, Mal teslim saatini kesinleştirmek için Müşteri (Alıcı) ile iletişim kuracaktır. Nakliye şirketinin temsilcisi, belirtilen adreste Müşteri (Alıcı) adına siparişi teslim alan kişiyi vekâletname ve kimlik belgesi ibraz edilmeksizin usulünce yetkilendirilmiş kabul edecektir.

5.5. Müşteri (Alıcı), Malların teslimi sırasında koliyi açarak, içeriğini kontrol edebilecektir. Deneme, ayrıca uymayan Malın nakliye şirketinin çalışanına iade edilmesi öngörülmemektedir.

5.6. Nakliye şirketinin temsilcisi Mal teslimatı ile birlikte, elektronik fiş veya Malın ödemesinin yapıldığını teyit eden diğer belgeyi, mal sevk belgesini, mal, garanti ile ilgili tüm bilgileri, ürün kullanım talimatını (bundan böyle Mal bilgileri), Malın iade usulü ve sürelerine ilişkin bilgiyi iletecektir (bundan böyle Ekli belgeler) (Mal ile birlikte paketlenebilecektir).

5.7. Müşteri (Alıcı), Mal kabul belgesini imzalayarak, ambalajın bütünlüğünü, Malın uygun durumda olduğunu, Ekli belgelerin alındığını teyit eder.
5.8. Müşterinin (Alıcının), temsilcilerinin mutabık kalınan zamanda Mal teslim yerinde bulunmaması, kabulün reddedilmesi (ambalaj açılmadan) durumunda, nakliye şirketinin temsilcisi Malı Yükleniciye iade edecektir. Yüklenici, Mal için ödenen tutarı, Yüklenicinin Mal teslim ve iade masraflarını kestikten sonra Müşteriye geri gönderecektir. Geri ödeme, iade edilen Malın Yüklenici tarafından kabul edildiği andan itibaren en geç beş banka günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

5.9. Mal üzerindeki mülkiyet hakkı, öngörülmeye kayıp veya öngörülmeyen hasar riski, Malın kabulü sırasında Müşteriye (Alıcıya) geçecektir. Müşterinin (Alıcının) Yüklenici veya Kurye hizmeti/nakliye şirketi tarafından verilen sevk belgesini imzalaması, Mal üzerindeki mülkiyet hakkının devrinin teyidi sayılacaktır.

6. MALIN İADESİ

6.1. Müşteri, Mal teslim edilmeden önce dilediği anda, Malın kurye/nakliye şirketi tarafından teslimi sırasında ve teslim edilmesini takiben 14 takvim günü içinde Maldan cayabilecektir.

6.2. Uygun kalitedeki Malın iadesi, dış görünüşünün, mührü, fabrika etiketleri, orijinal ambalajı, tüketici özelliklerinin korunması, ayrıca söz konusu Malın satın alındığını ve şartlarını teyit eden belgelerin saklanması kaydıyla yapılabilecektir.

6.3. Kusurların oluşma nedenleri, Malın kullanıldığı ve dış görünüşünün korunması ile ilgili anlaşmazlıkların bulunması durumunda, Malın bağımsız incelemesi yapılacaktır.

6.4. Müşteri, belirli kişisel özelliklere sahip uygun kalitedeki Mallı reddedemez.

6.5. Kalitesiz Malın iadesi, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile öngörülen usul ve sürelerde yapılabilecektir.

6.6. Müşteri tarafından ödenen tutar, Müşterinin ilgili talepte bulunduğu tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içinde Malın ödemesinin yapıldığı şekilde geri gönderilecektir. Müşterinin iade talebinde bulunduğu tarih olarak, iade edilen Malın Yüklenici tarafından teslim alındığı ve dış görüntüsü ve tüketici özelliklerinin korunduğunun teyit edildiği tarih, kalitesiz Malın iade edilmesi durumunda ise, kalitesinin uygun olmadığına ilişkin teyidin bulunması kaydıyla Malın Yüklenici tarafından teslim alındığı tarih kabul edilecektir.

6.7. Malın iadesi (hem kaliteli hem kalitesiz), Yüklenicinin müşteri merkezine +7 708 182 11 50 numaralı telefonla arayarak veya [email protected]. Elektronik posta adresine talebin iletilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Kargonun teslim alınması için Müşteri merkezinin ileteceği talep üzerine Nakliye şirketinin temsilcisi, kuryenin geliş tarihini ve diğer şartları Müşteri ile mutabakata bağlayacaktır. Diğer nakliye şirketlerine başvurulması, Malın güvenliğini ve usulünce teslim edilmesini garanti etmez. Diğer kurye şirketlerinin hizmetlerinden yararlanarak Müşteri, belirtilen şirketlerin yükümlülüklerini usulünce yerine getirmesinden ve Malın güvenliğinden sorumlu olacaktır. Mal iade talebi, elektronik olarak müşteri merkezi tarafından sağlanan forma göre doldurulacak veya Müşteri tarafından imzalanarak iade edilecek Mala eklenecektir. Malın iadesi: Kazakistan Cumhuriyeti, Almatı, Dzharkentskaya sokak, 3 adresine Pazartesi-Cuma saat 9.00-18.00 arası yapılabilecektir.

6.8. Müşteri, Malı, Malın belgelerinde belirtilen tüm aksesuarları ile birlikte iade edecektir. İade edilecek Mal, teslimatı sırasında güvenliğini sağlayacak şekilde paketlenmelidir.

6.9. Uygun kalitedeki Malın iade edilmesi durumunda, Mal iade masrafları Müşteri hesabından karşılanacaktır. Kalitesiz Malın iade edilmesi durumunda, Mal iade masrafları Yüklenici hesabından karşılanacaktır.

6.10. Yüklenici, ödenen tutarı Müşteriye, kaliteli Malın nakliye masraflarını kesmek suretiyle geri gönderecektir. Nakliye şirketinin temsilcisi, iadenin düzenlenmesi sırasında nakliye ücreti hakkında Müşteriyi bilgilendirecektir.

6.11. Kalitesiz Mal olarak, kusurları bulunan ve işlevsel niteliklerinin kullanılmasını sağlayamayan mal kabul edilecektir. Tasarım, düzenleme öğelerinin Sitedeki açıklamalarda belirtilenlerden farklı olması, renk tonlarının farklılığı, Malın kusurlu veya işlevsel olmaması sayılmayacaktır.

7. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI

7.1. Müşteri, Mal siparişini oluşturarak, hesap açarak Yükleniciye, perakende satış sözleşmesinin uygulanması amacıyla, söz konusu bilgilerin Mal teslimatı için gerekli kapsamda Nakliye şirketine verme yetkisiyle, siparişte, hesabında belirtilen kişisel verilerin sınır ötesine iletilmesi dâhil olmak üzere Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile izin verilen herhangi bir şekilde işlenmesine onay vermiş sayılacaktır.

7.2. Postaların, reklamların ve diğer bilgilerin alınmasının reddi aşağıdaki şekillerden biriyle gerçekleştirilecektir:
- hesap ayarlarında posta parametrelerini seçilir veya devre dışı bırakılır;
- +7 708 182 11 50 telefon numarasından müşteri merkezi ile iletişim kurulur veya [email protected] adresine elektronik yazı gönderilir.

7.3. Yüklenici, “cookies”-çerez dosyasını kullanabilecektir. “Cookies”, gizli bilgi içermemektedir. Site ziyaretçisi veya Müşteri, istatistiğin oluşturulması ve reklam mesajlarının en iyileştirilmesi amaçları için üçüncü kişiler tarafından dâhil olmak üzere çerezlerin toplanmasına, analiz edilmesine ve kullanılmasına onay verir. Yüklenici, https://tayyab.kz Sitesi ziyaretçisinin IP adresine ilişkin bilgi alacaktır. Bu bilgiler ziyaretçinin kimliğini belirlemek için kullanılmayacaktır.

7.4. Yüklenici, Müşteri ile yaptığı telefon görüşmelerini kaydedebilecektir. Bununla birlikte Yüklenici, telefon görüşmeleri sırasında edinilen bilgilere izinsiz erişimin önlenmesi ve/veya Siparişlerin uygulanması ile doğrudan ilişkisi olmayan üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi için makul önlemleri almayı taahhüt eder.

7.5. Taraflar, şartları dâhil olmak üzere Teklifin akdedilmesi ve uygulanması sürecinde alışveriş yapılacak tüm bilgilerin gizli olduğunu ve ifşa edilmeyeceğini ve üçüncü taraflara aktarılmayacağını kabul ederler. İşbu maddenin şartları, Yüklenici tarafından Teklif kapsamındaki hizmetlerin sağlanması için görevlendireceği üçüncü kişileri kapsamayacaktır.

7.6. Gizli bilgilerin üçüncü kişilere aktarılması, yayınlanması veya diğer şekilde ifşa edilmesi ancak diğer tarafın yazılı onayı ile gerçekleştirilebilecektir.

7.7. Yürürlükteki mevzuata göre açık olarak nitelendirilen ve Taraflardan birinin açıklama zorunluluğu olan bilgiler, gizli bilgi sayılmayacaktır.

7.8. Taraflar, gizli bilgilerin ifşa edilmesinden doğacak zararlara karşı Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca sorumluluk taşıyacaktır, bununla birlikte gizlilik şartını ihlal eden Taraf diğer Tarafın oluşmuş tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

8. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

8.1. Teklifte aksi öngörülmedikçe, Taraflar, Teklif kapsamındaki kabul ettikleri yükümlülükleri yerine getirmemeleri veya usulünce yerine getirmemelerinden dolayı Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca sorumluluk taşıyacaktır.

9. GEÇERLİ HUKUK. TALEPLER

9.1. İşbu Teklifte belirtilmeyen tüm diğer hususlarda Taraflar yürürlükteki Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatını esas alacaktır.

9.2. Taraflar, işbu Tekliften doğan veya teklife bağlı olarak oluşan ve müzakereler yoluyla çözümlenemeyen tüm ihtilaf ve uyuşmazlıkların Kazakistan Cumhuriyeti mahkemelerinde çözümleneceği hususunda mutabık kalmıştır.

10. TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE FESİH USULÜ. NİHAİ HÜKÜMLER

10.1. İşbu Teklif Müşteri tarafından kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girecek ve Teklifin kabulünün geri çekileceği tarihe kadar geçerli olacaktır.

10.2. Yüklenici, Tekliften doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredebilecek veya başka bir şekilde temlik edebilecektir.

10.3. İşbu Teklifin herhangi bir hükmünün mahkemece geçersiz kabul edilmesi, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

10.4. İşbu Teklif, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatındaki değişikliklere bağlı olarak veya Yüklenicinin takdir yetkisiyle değişebilecektir. Yüklenici, Müşterinin Yükleniciye vermiş olduğu iletişim bilgilerini kullanarak özellikle önem arz eden değişiklikleri Müşteriye bildirebilecektir. İşbu Teklif, ayrıca her türlü değişiklik ve ilaveleri, yeni şekliyle aksi öngörülmedikçe, tüm ilgili tarafları bilgilendirmek amacıyla Sitede yayınlandığı veya güncellendiği andan itibaren yürürlüğe girecektir.

10.5. İşbu Teklifin akdedilmesi, uygulanması veya feshine bağlı tüm talepler, Yüklenici tarafından işbu Teklifte belirtilen adreste kabul edilecektir.

Ortağımız olun
Tayyab Central Asya Ltd. - Kazakistan Cumhuriyeti, Nur-Sultan şehri, Mangilik caddesi 55/22, C 4.3 blok, ofis 140 kayıtlı bir adrese sahip «Astana» Uluslararası Finans Merkezi'nde (AFSA-O-CA-2020-0114 No.lu Kuruluş Belgesi) kayıtlı bir şirket. Tayyab Central Asia Ltd. kayıtlı adresi: Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, DIFC, Gate Avenue, Level One, Unit 208, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'ne (Lisans No. 3753) kayıtlı Tayyab Digital Ltd. Şti.'nin bir yan kuruluşudur. Kazakistan Cumhuriyetindeki finansal ortak «Bank RBK» AŞ Lisans No. 1.2.100 / 245/41 05.04.2021 Kazakistan Cumhuriyeti Mali Piyasanın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Ajansı
Visa® tarafından verilen tarihli tescilli bir ticari markadır ve tasarım Visa Incorporated'ın ticari markasıdır
© Tayyab Central Asia Ltd. | Tüm hakları saklıdır 2022
sadece mesajlar
Teknik Destek: