Сұрақтарыңыз болса хабарласыңыз
Бұл өнімді «Таяб Store» ЖШС ұсынады (БСН 220940004595, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жаркентская көшесі, 3)
Сертификат
Шариғат кеңесінің сертификаты