Error get alias
Error get alias
Error get alias
Error get alias
Құпиялылық және жеке деректерді өңдеу саясаты

Осы құпиялылық және дербес деректерді өңдеу саясаты (бұдан әрі - Саясат) «Tayyab Central Asia Ltd» жекеменшік компаниясының (БСН 200640900169, Астана Халықаралық қаржы орталығының Компаниялар тіркеушісі 17.06.2020 ж. тіркеген) (бұдан әрі - Компания) сайтының дербес және өзге де деректерін өңдеу және пайдалану тәртібін реттейді. tayyab.kz сервисі пайдаланушыларының дербес деректерін Компания өңдейді. Компания tayyab.kz пайдаланушыларының дербес деректері базасының меншік иесі мен операторы болып табылады. tayyab.kz пайдаланушыларының дербес деректері базасы Компанияның тіркелген жері бойынша орналасқан.

Осы Саясат Компания белгілеген tayyab.kz интернет-ресурсы (бұдан әрі - Сайт), «Tayyab» мобильді қосымшасы (бұдан әрі - мобильді қосымша) және Сайттағы және мобильді қосымшадағы оған байланысты қызметтер мен құралдар көмегімен жиналған дербес деректерді өңдеу тәртібін сипаттайды. Барлық көрсетілген жағдайларда Компания пайдаланушылардың дербес деректерін "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар талаптарының шеңберінде ғана өңдейді. Саясат олардың нормаларына сәйкес әзірленген. Пайдаланушылар Сайтта немесе мобильді қосымшада орналастырылған кейбір сілтемелерге өткен кезде, олар Компанияның хостинг кеңістігінен ("google+") тыс басқа компаниялардың сайттарына (қосымшаларына және т.б.) қайта бағытталуы мүмкін екенін білуі тиіс, мұнда Пайдаланушылар туралы ақпарат Компанияның тікелей бақылауынан тыс жиналады. Мұндай жағдайда үшінші тұлғалардың сайттары және/немесе қосымшаларының құпиялылық саясаттары осы үшінші тұлғалардың пайдаланушыларынан алынған ақпаратты өңдеу тәртібін реттейтін болады.

Компанияға дербес және өзге де деректерді Сайт, мобильді қосымша арқылы бере отырып, Пайдаланушы осы Саясатта берілген шарттармен көрсетілген деректерді пайдалануға өз келісімін растайды.

Егер Пайдаланушы осы Саясаттың шарттарымен келіспейтін болса, ол Сайт пен мобильді қосымшаны пайдалануды тоқтатуға міндетті.

Осы Құпиялылық саясатының сөзсіз акцепті Пайдаланушының Сайтты және/немесе мобильді қосымшаны пайдалана бастауы болып табылады.


1.ТЕРМИНДЕР

1.1. Сайт - Интернет желісінде tayyab.kz мекенжайы бойынша орналасқан сайт. Сайтқа және оның жеке элементтеріне (бағдарламалық қамтымды, дизайнды қоса алғанда) барлық айрықша құқықтар Компанияға толық көлемде тиесілі. Пайдаланушыға айрықша құқықтарды беру осы Саясаттың мәні болып табылмайды.

1.2. Пайдаланушы - Сайтты және/немесе мобильді қосымшаны пайдаланатын тұлға.

1.3. Заңнама - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.
1.4. Дербес деректер - Пайдаланушы мобильдік қосымшада тіркелу кезінде немесе Сайт функционалын пайдалану барысында дербес ұсынатын Пайдаланушының дербес деректері.

1.5. Деректер - Пайдаланушы туралы өзге де деректер (Дербес деректер ұғымына кірмейтін).


2. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

2.1. Компания Қызметтерді көрсету және Пайдаланушымен өзара әрекеттесу үшін қажетті Дербес деректерді ғана жинайды және сақтайды. Компания дербес деректерді Қазақстан Республикасының "Дербес деректер туралы" Заңына және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді.

Пайдаланушының дербес деректеріне және өзге де деректеріне қатысты көрсетілген деректер жалпыға қолжетімді болып табылатын жағдайларды қоспағанда, олардың Құпиялылығы сақталады.
2.2. Дербес деректер мынадай мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:

2.2.1. Пайдаланушыға Қызметтер көрсету;

2.2.2. Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;

2.2.3. Пайдаланушыға жарнамалық материалдарды, ақпаратты және сұраныстарды жіберу;

2.2.4. статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу;

2.2.5. Пайдаланушыларға қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, соның ішінде Пайдаланушылардың есептік жазбаларын құру және басқару, техникалық қиындықтарды шешу және Сайттың және/немесе мобильді қосымшаның әртүрлі функцияларына қол жеткізу үшін;

2.2.6. Пайдаланушылардың жалпы және жеке белсенділігін бақылау, сондай-ақ Сайттағы трафикті басқару үшін;

2.2.7. Пайдаланушылармен байланысу, оның ішінде кез келген қолжетімді байланыс арналары арқылы сервис, клиенттерге қызмет көрсету немесе рұқсат етілген маркетингтік коммуникациялар мәселелері бойынша;

2.2.8. Пайдаланушы келісімінің сақталуын қамтамасыз ету;

2.2.9. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерімен мәмілелер жасасу мүмкіндігін қарау үшін;

2.2.10. ақша аударымдарын жүзеге асыру үшін Компания Пайдаланушының дербес деректерін Компанияның контрагентіне (Компания өкілінің контрагентіне) және Пайдаланушылардың тапсырмасын(-ларын) (Пайдаланушылар өкілінің тапсырмасын(ларын)) аудару/маршруттау/процессинг өтетін барлық банктерге/процессингтік ұйымдарға/ХТЖ (халықаралық төлем жүйелеріне) беруі мүмкін;

2.2.11. ішкі бақылау және есепке алу үшін;

2.2.12. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілмеген операциялар тәуекелдерін барынша азайту мақсатында Пайдаланушыларды сәйкестендіруді орындау үшін;

2.2.13. Компанияның құқықтарын сотта және соттан тыс қорғау үшін: (i) тиісті шарттар (келісімдер) бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда; (ii) үшінші тұлғалармен даулы жағдайларды қоса алғанда, даулы жағдайлар туындаған жағдайда;

2.2.14. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында жария (ашылған) деректер мен мәліметтерді орналастыру үшін;

2.2.15. Пайдаланушылар мен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері арасында жасалған (жасалуы мүмкін) кез келген мәмілелерді/операцияларды жасасуға және (немесе) орындауға қатысы бар және (немесе) болуы мүмкін үшінші тұлғалармен Компанияның өзара іс-қимылы үшін;

2.2.16. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде уәкілетті органдарға, аудиторлық, бағалау және өзге де құзыретті ұйымдарға есептілікті және (немесе) ақпаратты беру үшін;

2.2.17. сәйкестендіру және Компанияның ақпараттық жүйелеріне, мобильді қосымшаға, қауіпсіздік режимін қамтамасыз ету үшін Компанияның ішкі құжаттарында көзделген шектеулерді ескере отырып, қол жетімділікті қамтамасыз ету мақсатында;

ақпарат алмасу үшін, оның ішінде Пайдаланушылардың (және/немесе үшінші тұлғалардың) өтініштерін, шағымдарын, ұсыныстарын, ұсынымдарын, наразылықтарын, тапсырмаларын және т.б. қарау және (немесе) оларға жауап беру, курьер, курьерлік қызмет, экспресс пошта және т.б. қызметтері арқылы жіберу (жеткізу)/алу үшін Пайдаланушылардың мекенжайына хат-хабарды (поштаны) беру (алу) үшін;

2.2.18. маркетингтік мақсаттар үшін, Пайдаланушыларға кез келген, оның ішінде Компанияның өнімдері және (немесе) қызметтері туралы ақпараттық материалдарды, сондай-ақ телефон, факсимильдік байланыс, байланыстың өзге де түрлері арқылы, сондай-ақ ашық байланыс арналары (оның ішінде SMS, e-mail, факс және т. б.) арқылы өзге де хабарламаларды беру (жіберу) үшін;

2.2.19. Пайдаланушылардың Компаниямен қарым-қатынас тарихын ескере отырып, маркетингтік және жарнамалық акцияларды әзірлеу, одан әрі қызмет көрсету үшін;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (белгіленуі мүмкін) өзге де мақсаттар үшін.

Компания өзі жинайтын және алатын ақпаратты жоғарыда көрсетілген іскерлік мақсаттарды орындау үшін талап етілетіндей ұзақ мерзімге өз сайтында және/немесе мобильді қосымшада сақтай алады. Компания дербес деректердің архивтік көшірмесін сақтауға құқылы. Компанияның дербес деректерді және деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс серверлерде сақтауға құқығы бар.

2.3. Компания оның ішінде келесі деректерді өңдейді:

2.3.1. сауалнамаларды, өтініштерді толтыру және тиісті сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтер: тегі, аты, әкесінің аты; азаматтығы; жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, фото/видеосы; жеке сәйкестендіру нөмірі; туған күні және туу туралы деректер; жынысы; фото; қолы; Пайдаланушылармен бірге видео және т.б.;

2.3.2. байланысты ұстап тұру үшін қажетті мәліметтер: тіркелген жері, нақты орналасқан (болатын/тұратын) жері, жұмыс орны және лауазымы; телефон нөмірі (үй, жұмыс, ұялы), электрондық пошта мекенжайы; мекенжай анықтамасындағы ақпарат және т.б.;

2.3.3. отбасылық/әлеуметтік жағдайы туралы мәліметтер: неке қию туралы куәліктің деректері, жұбайының (зайыбының) тегі, аты, әкесінің аты, жұбайының (зайыбының) жеке басын куәландыратын құжаттың деректері; асырауындағылардың және (немесе) отбасының өзге мүшелерінің бар/жоқ болуы; отбасының басқа мүшелерінің, асырауындағылардың туыстық дәрежесі, тегі, аты, әкесінің аты және туған күні; Пайдаланушы ресми өкілі және (немесе) қамқоршысы болып табылатын жеке тұлғалардың тізімі; өзге де мәліметтер;

2.3.4. іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты туралы мәліметтер;

2.3.5. білімі, кәсіби қызметі, қызметтік жағдайы, іскерлік беделі туралы мәліметтер: білімі, кәсібі, біліктілігі (біліктілігін арттыруды қоса алғанда), лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, кәсіби палаталарға/ұйымдарға мүшелігі, шет тілдерін білуі және басқа да мәліметтер; жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің деректері, лицензияланатын қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның, аттестаттардың, патенттердің, дипломдардың, сертификаттардың деректері; соттылығының болуы/болмауы, қылмыстық/әкімшілік жауапкершілікке тартылуы туралы ақпарат;

2.3.6. банк салымдарының болуы/болмауы туралы мәліметтер (шоттардың, арнайы карталық шоттарының нөмірлері, түрі, орналастыру мерзімі, сомасы, салым шарттары және басқа да мәліметтер); кредиттердің (қарыздардың), банк шоттарының (оның ішінде арнайы карталлық шоттарының), ақша қаражатының және бағалы қағаздардың, оның ішінде сенімгерлік басқаруда және сенімгерлік сақтауда болуы/болмауы туралы мәліметтер (шарттардың деректері, оның ішінде шоттардың, арнайы карталық шоттардың нөмірлері, банк карталарының нөмірлері, банк карталары бойынша кодтық ақпарат, кредиттік тарихтың кодтары, сатып алынатын жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайлары, кредиттің немесе қарыздың сомасы мен валютасы, кредиттеу мақсаты, кредиттеу шарттары, кепіл туралы мәліметтер, шоттар бойынша қозғалыстың қалдықтары мен сомалары, банк карталарының типі, лимиттер және басқа да мәліметтер;

2.3.7. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес Компанияға қажетті өзге де мәліметтер;

2.3.8. жоғарыда көрсетілген деректерді өзгерту және (немесе) толықтыру туралы ақпарат.

2.4. Осы арқылы, Пайдаланушылар мыналарды растайды:

  1. құпияны құрайтын ақпаратты қорғау режиміне ұқсас режимде дербес деректерді қорғау туралы хабардар етілгендерін;
  2. дербес деректерді жинауға және өңдеуге берілген келісім, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін жағдайларда не Компания алдында орындалмаған міндеттеме болған кезде кері қайтарып алынуға жатпайтынын;
  1. Компания Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген іс-шараларды жүргізу мақсатында банктерде және (немесе) ұйымдарда дербес деректерді жинауды және өңдеуді Пайдаланушылардың келісімінсіз жүргізуге құқылы;
  2. Компания Пайдаланушылардың дербес деректерін Пайдаланушылардың өздерінен және кез келген үшінші тұлғалардан жинауға (алуға), сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары мен халықаралық құқық талаптарын (халықаралық шарттардың талаптарын) ескере отырып, Клиенттің дербес деректерін үшінші тұлғаларға беруге/дербес деректердің жалпыға қолжетімді көздерінде таратуға құқылы;
  3. егер тиісті шартта (шарттарда)/келісімде (келісімдерде) Пайдаланушылардың дербес деректерін Компанияның ашық байланыс арналары арқылы беруі көзделген/көзделетін жағдайда, Пайдаланушылар оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз алу тәуекелін түсінеді және осындай тәуекелді өзіне қабылдайды;
  4. осы Келісім Компанияға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Пайдаланушылардың дербес деректерімен кез келген әрекетті (операцияны) немесе осындай әрекеттердің (операциялардың) жиынтығын, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдаланумен немесе оларды пайдаланбай жасалатын әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру құқығын береді, олардың ішінде, бірақ олармен шектелмей, жинау, өңдеу, жазу, көшіру, резервтік көшіру, қорғау, скрининг, жүйелеу, жинақтау, Компанияның дерекқоры ішінде және одан тыс жерлерде сақтау (қауіпсіздік және құпиялылық талаптарын сақтай отырып), нақтылау (өзгерту, жаңарту), шығарып алу, пайдалану, беру (тарату, қолжетімділікті беру, соның ішінде Пайдаланушылардың дербес деректерін өңдеу құқығымен үшінші тұлғаларға беру), иесіздендіру, бұғаттау, алып тастау, жою;
  5. Компанияның үшінші тұлғалардан алғаны туралы және (немесе) Компанияның Пайдаланушылардың дербес деректерін үшінші тұлғаларға бергені туралы Клиентті хабардар ету талап етілмейді, мұндай дербес деректерді Компания Пайдаланушыларды хабардар етпей жинауы (беруі) және өңдеуі мүмкін;
  6. осы Келісім үшінші тұлғаларға Пайдаланушылардың дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісімді Пайдаланушылар Компанияға бергені туралы дәлел ретінде ұсынылуы мүмкін.
2.5. Компания Пайдаланушының келісімінсіз дербес деректерді және Пайдаланушының деректерін келесі тұлғаларға беруге құқылы:

- мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді сұрау салуы бойынша;

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген өзге де жағдайларда.

2.6. Компания дербес деректерді және деректерді осы Саясаттың 2-бабында көрсетілмеген үшінші тұлғаларға мынадай жағдайларда беруге құқылы:

- Пайдаланушы мұндай әрекеттерге өз келісімін білдірді;

- беру Пайдаланушының Сайтты, мобильді қосымшаны пайдалануы немесе Пайдаланушыға қызмет көрсету шеңберінде қажет.

2.7. Компания Дербес деректер мен деректерді автоматтандырылған түрде өңдеуді жүзеге асырады.


3. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ

3.1. Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес және өзге де деректерді тиісті түрде қорғауды жүзеге асырады және дербес деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
3.2. Қолданылатын қорғау шаралары соның ішінде дербес деректерді заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ олармен үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.

3.3. Компания жинайтын бүкіл ақпарат рұқсат етілмеген қол жеткізуді немесе деректерді пайдалануды болдырмау мақсатында техникалық құралдармен және қауіпсіздікті қамтамасыз ету рәсімдерімен ақылға қонымды шектерде қорғалған.


4. АҚПАРАТ АЛМАСУ

4.1. Компания өзі жинаған ақпаратты үлестес тұлғалармен бөлісе алады. Бұл ретте берілген деректер Саясаттың мәні болып қала береді.

4.2. Компания белгілі бір иесіздендірілген ақпаратты (Пайдаланушыларды жеке-жеке сәйкестендіруге мүмкіндік бермейтін деректерді) бөгде қызметтер жеткізушілерге, сенімді серіктестерге немесе авторландырылған зерттеушілерге қандай жарнама немесе көрсетілетін қызметтер пайдаланушыларды қызықтыруы мүмкін екенін жақсы түсіну, Сайттағы немесе сервистегі қызметтердің жалпы сапасы мен тиімділігін жақсарту немесе Компанияның пікірі бойынша үлкен әлеуметтік игіліктер әкелуі мүмкін ғылыми зерттеулерге қосқан үлесін қамтамасыз ету мақсатында бере алады.

4.3. Қызмет көрсету: Пайдаланушылар Компанияға жүгінген кезде, Компания - өз Сайтының және/немесе мобильді қосымшасының операциялары аясында - Пайдаланушының сұранысын орындау және қажет болған жағдайда кері байланыс алу үшін қажетті жеке ақпаратты жинай алады. Сондай-ақ, Компания осы мақсат үшін берілген Пайдаланушының бар байланыс ақпаратын пайдалана отырып Пайдаланушымен байланыса алады. Сондай-ақ, Компания Пайдаланушылармен байланысу туралы басқа ақпаратты жинай алады, мысалы, Пайдаланушылар қолдау қызметіне беретін кез келген сұраулар немесе олар берген кез келген кері байланыс.

4.4. Сайт және мобильді деректер: Компания пайдаланушының браузерінен немесе кез-келген құрылғыдан, соның ішінде IP-мекен-жай, бағдарламалық қамтым және аппараттық атрибуттар, Пайдаланушы сұрайтын беттер, мобильді сәйкестендіргіштер туралы ақпаратты, қосымшаны пайдалану туралы ақпаратты, және/немесе басқа пайдаланылатын құрылғылар туралы ақпаратты немесе жүйелік деңгейдегі ақпаратты автоматты түрде алып, тіркей алады. Бұл Сайтта немесе мобильді қосымшада, немесе үшінші тұлғалардың сервистерінде болуы мүмкін.

4.5. Қоса берілетін ақпарат: Компания сондай-ақ іскерлік серіктестерден немесе үшінші тараптардан заңды түрде алынған ақпаратты Компанияның өз Пайдаланушылары туралы қолда бар деректеріне қоса алады.


5. ӨЗГЕ ДЕ ЕРЕЖЕЛЕР


5.1. Осы Саясатқа және Саясатты қолдануға байланысты туындайтын Пайдаланушы мен Компания арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылуға жатады.
5.2. Осы Саясаттан туындайтын барлық ықтимал даулар Компанияның тіркелген жері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешілуге жатады.
Сотқа жүгінер алдында Пайдаланушы міндетті сотқа дейінгі тәртіпті сақтауға және Компанияға жазбаша түрде тиісті шағым жіберуге тиіс. Шағымға жауап беру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды.

5.3. Егер сол немесе басқа себептер бойынша Саясаттың бір немесе бірнеше ережесі жарамсыз немесе заңды күші жоқ деп танылған болса, бұл Саясаттың қалған ережелерінің шынайылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.
5.4. Компания Саясатты кез келген сәтте Пайдаланушының алдын ала келісімінсіз біржақты тәртіппен (толық немесе ішінара) өзгертуге құқылы. Барлық өзгерістер она Сайтқа орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

5.5. Пайдаланушы өзекті редакциямен танысу арқылы Саясаттың өзгерістерін дербес бақылауға міндеттенеді.

5.6. Осы Саясат бойынша барлық ұсыныстарды немесе сұрақтарды [email protected] электрондық поштасы бойынша немесе +7 707 114 99 33 телефондары арқылы хабарлау керек.
*Қызметті "Bank RBK" АҚ ұсынады, лицензия №1.2.100/245/41 05.04.2021 ж. АҚ ҚНРДА берген
Visa® тіркелген тауар белгісі болып табылады, ал дизайн Visa Incorporated тауар белгісі болып табылады.
© Tayyab Central Asia Ltd. | Барлық құқықтар қорғалған 2021.
тек хабарламалар
Техниқалық қолдау
«Tayyab Central Asia Ltd. ЖК» AFSA-ға қандай да бір исламдық қаржылық қызметтерді ұсынуға өкілеттік берілмеген, барлық қаржылық қызметтерді қазіргі уақытта тек қана серіктес - "Bank RBK" АҚ ұсынады. Бұл ретте еншілес компания "Tayyab Finance Ltd." providing islamic financing лицензиясын алу процесін бастағанына назарыңызды аударамыз.
Tayyab – Astana Hub цифрлық технологиялар паркінің мүшесі
Біздің серіктес болыңыз