Error get alias
Error get alias
Error get alias
Error get alias
«Tayyab Central Asia Ltd» жекеше компаниясына арналған жария оферта

«Tayyab Central Asia Ltd» жекеше компаниясы ("Астана" Халықаралық қаржы орталығы Компанияларының Тіркеушісімен тіркелген, БСН 200640900169, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы 55/22, С 4.3 блогы, 140 кеңсе) бұдан әрі "Орындаушы" деп аталатын,

Жарғының негізінде әрекет ететін, директор Успанов Данияр Кенжебековичтің атынан өзінің www.tayyab.kz ресми сайтында (бұдан әрі – Сайт) өздерінің жеке, тұрмыстық және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес басқа да мұқтаждары үшін Орындаушыдан Қазақстан Республикасында Орындаушы Сайтта сату үшін ұсынған киім – кешек, аксессуарлар немесе өзге де заттарды (бұдан әрі-Тауар) сатып алуға ниетті жеке және заңды тұлғалар-клиенттері (бұдан әрі - Клиент) үшін осы Жария офертаны (бұдан әрі - Оферта) орналастырады. Тауарды жеткізу Қазақстан Республикасының, Ресей Федерациясының, Беларусь Республикасының, Армения Республикасының, Қырғыз Республикасының, Түркия Республикасының аумақтарында ғана жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі – АК) 395-бабына сәйкес бұл құжат жария оферта болып табылады және онда баяндалған шарттар қабылданған жағдайда осы Оферта акцептін жүргізетін жеке немесе заңды тұлға тауарды осы Оферта шарттарына сәйкес орындаушыдан сатып алады. АК-нің 396-бабының 3-тармағына сәйкес клиенттің сайтты, оның кез келген қызметтерін, Орындаушының тауарын алу үшін функционалын пайдалануы және тауарға ақы төлеуі осы Офертаның толық және сөзсіз акцепті болып табылады (Офертаның барлық шарттарымен келісу).

Клиент осы Офертаны акцептеу Орындаушыға және Орындаушының серіктес банктеріне кез келген тәсілмен, оның ішінде байланыс қызметтерін (почта, телефон, ұялы және байланыстың басқа да түрлерін) ұсынатын тұлғалар арқылы, клиенттің дербес деректерін жинауға және өңдеуге, беруге келісім беруді білдіретінін келіседі және растайды. ол еркін, дербес және өз мүддесі үшін Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау туралы қолданыстағы заңнамасына сәйкес кез келген байланыс құралдарын пайдалана отырып, Орындаушыға ауызша және жазбаша береді:

1.1. Қазақстан Республикасында Орындаушының және Орындаушының серіктес банктерінің қызметтері мен тауарларын сатып алу;

1.2. Қазақстан Республикасында Орындаушының және Орындаушының серіктес банктерінің өткізілетін акциялары мен арнайы ұсыныстары туралы хабардар ету;

1.3. Орындаушының, Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының, Қазақстан Республикасындағы Орындаушының серіктес банктерінің арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.

"Оларды қорғаудың дербес деректері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Клиент осы Офертаны акцептеу арқылы Орындаушыға және Орындаушының Қазақстан Республикасындағы әріптес банктеріне және Клиент (Клиент өкілі) мен Орындаушы арасында жасалған (жасалуы мүмкін) операцияларды жүргізуге/іс-әрекеттерді жүзеге асыруға/жасасуға және (немесе) кез келген мәмілелерді орындауға қатысы бар және (немесе) болуы мүмкін үшінші тұлғаларға және / немесе Қазақстан Республикасындағы Орындаушының серіктес банктеріне Клиенттің дербес деректерін қағаз жеткізгіштерде де, электрондық форматта да, Орындаушының дерекқорларында және Орындаушының серіктес банктерінде жинауға және өңдеуге өзінің сөзсіз келісімін береді.

Дербес деректер – кез келген Клиентке қатысты мәліметтер, тіркелген электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште болуы мүмкін (қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей):

i) сауалнамаларды, өтініштерді толтыру және тиісті сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтер: тегі, аты, әкесінің аты; азаматтығы; жеке басын куәландыратын құжаттың деректері; жеке сәйкестендіру нөмірі; туған күні мен деректері; жынысы; фото; қолы; және т. б.;

ii) отбасы / әлеуметтік жағдайы туралы мәліметтер: неке қию туралы куәліктің деректері, жұбайының тегі, аты, әкесінің аты, жұбайының жеке басын куәландыратын құжаттың деректері; асырауындағы адамдардың және (немесе) отбасының өзге де мүшелерінің болуы/болмауы; отбасының басқа мүшелерінің, асырауындағы адамдардың туыстық дәрежесі, тегі, аты, әкесінің аты және туған күні; Клиент ресми өкілі және (немесе) қамқоршысы болып табылатын жеке тұлғалардың тізімі; басқа мәліметтер;

III) байланысты қолдау үшін қажетті мәліметтер: тіркелген жері, нақты орналасқан жері (болу/тұру), жұмыс орны және лауазымы; телефон нөмірі (үй, жұмыс, ұялы), электрондық пошта мекенжайы; мекенжай анықтамасында қамтылған ақпарат және т. б.;

iv)Орындаушының, Орындаушының серіктес банктерінің қызметтер көрсетуіне (операцияларды жүргізуге, мәмілелер жасасуға, іс-әрекеттерді орындауға) байланысты мәліметтер:шарттардың (келісімдердің), оған қосымша келісімдердің мәтіндері, өтініштер мен келісімдер, хат алмасу, операцияларды жүргізу туралы нұсқаулар (төлем, кассалық және басқа құжаттар), құқық белгілейтін құжаттар, банктік шоттардың нөмірлері және т. б.;

v) іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты туралы мәліметтер;

vi) білімі, кәсіби қызметі, қызметтік жағдайы, іскерлік беделі туралы мәліметтер:білімі, кәсібі ,біліктілігі (біліктілігін арттыруды қоса алғанда), лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, кәсіби палаталарға/ұйымдарға мүшелігі, шет тілдерін меңгеруі және басқа да мәліметтер; дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің деректері, лицензияланатын қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның деректері, аттестаттар, патенттер, дипломдар, сертификаттар; соттылығының болуы / болмауы, қылмыстық / әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы ақпарат;

vii) Орындаушыға, Орындаушының серіктес банктеріне, оның ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және серіктес банктердің ішкі құжаттарына сәйкес сауалнаманы толтыру, досье (клиенттік/жеке іс) қалыптастыру үшін қажетті өзге де мәліметтер (оның ішінде Клиенттің заңды тұлғалардың капиталына қатысуы туралы ақпарат-қатысу үлесі, саны акциялардың үлесі; атқаратын лауазымдары, сондай-ақ осындай деректердің өзгеруі және (немесе) толықтырылуы туралы ақпарат; Клиент өкілі болып табылатын заңды тұлғалардың тізбесі);

viii) жоғарыда көрсетілген деректердің өзгеруі және (немесе) толықтырылуы туралы ақпарат.

Клиенттің дербес деректерін жинау, өңдеу және пайдалану (қағаз жеткізгіштерде және (немесе) Орындаушының деректер базасында және Орындаушының серіктес банктерінде электрондық форматта жинауды, өңдеуді және сақтауды қоса алғанда) мынадай мақсаттар үшін жүзеге асырылады:

 1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Орындаушы, Орындаушының серіктес банктері көрсетуі мүмкін қызметтерді алуға клиенттің (Клиент өкілінің) өтінімін қарау үшін;
 2. Орындаушының, Орындаушының серіктес банктерінің ішкі бақылауы және есепке алуы, сондай-ақ клиенттің (Клиент өкілінің) өз міндеттемелерін тиісінше орындауын бақылау және растау үшін;
 3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іскерлік қатынастар орнату және клиенттің операцияларын жүзеге асыру, валюталық бақылау функцияларын орындау кезінде Орындаушыны серіктес банктердің (қаржы мониторингі субъектісі ретінде) өз клиентін тиісінше тексеруі жөніндегі міндеттерді орындау үшін;
 4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес санкцияланбаған операциялардың тәуекелдерін азайту мақсатында орындаушының серіктес банктерінің Клиентті сәйкестендіру жөніндегі міндеттерді орындауы үшін;
 5. Орындаушының, Орындаушының серіктес банктерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдер ішінде бухгалтерлік есепте пайдаланылатын бастапқы құжаттарды сақтау және есепке алу жөніндегі міндеттерді орындауы үшін;
 6. Орындаушының құқықтарын сот және соттан тыс қорғау үшін
 7. I) Оферта бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда;
 8. ii) үшінші тұлғалармен даулы жағдайларды қоса алғанда, даулы жағдайлар туындаған жағдайда;
 9. ақпарат алмасу үшін, оның ішінде өтініштерге, шағымдарға, ұсыныстарға, ұсынымдарға, шағымдарға, тапсырмаларға және т. б. жауаптарды қарау және (немесе) ұсыну үшін. Клиенттің (және/немесе үшінші тұлғалардың) мекенжайына хат-хабарларды (почтаны) жіберу (алу), курьер, Курьерлік қызмет, экспресс почта және т. б. қызметтер арқылы жіберу (жеткізу)/алу үшін клиентке (Клиент өкілінің мекенжайына) беру (алу).;
 10. маркетингтік мақсаттар үшін, клиентке кез келген ақпараттық материалдарды, оның ішінде Орындаушының, Орындаушының серіктес банктерінің өнімдері және (немесе) қызметтері туралы, сондай-ақ телефон, факсимильдік байланыс, байланыстың өзге де түрлері арқылы, сондай-ақ ашық байланыс арналары (оның ішінде SMS, e-mail) арқылы өзге де хабарламаларды ұсыну (жіберу) үшін, факс және т. б.);
 11. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (белгіленуі мүмкін) өзге де мақсаттар үшін.

Осы арқылы Клиент келесіні растайды:

 1. Құпияны құрайтын ақпаратты қорғау режиміне ұқсас режимде Орындаушы өзінің дербес деректерін қорғағаны туралы хабардар етілгенін;
 2. Осы дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін жағдайларда не Орындаушы алдында орындалмаған міндеттеме болған кезде кері қайтарып алуға жатпайтындығын;
 3. Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген іс-шараларды жүргізу мақсаттары үшін өзге банктерде және (немесе) ұйымдарда клиенттің келісімінсіз дербес деректерді жинауды және өңдеуді жүргізуге құқылы;
 4. Орындаушы Клиенттің дербес деректерін клиенттің өзінен және кез келген үшінші тұлғалардан жинауға (алуға), сондай-ақ клиенттің дербес деректерін үшінші тұлғаларға беруге/Қазақстан Республикасы заңнамасының және халықаралық құқық талаптарының (халықаралық шарттардың талаптарының)талаптарын ескере отырып, дербес деректердің жалпыға қолжетімді көздерінде таратуға құқылы;
 5. Егер клиент (Клиент өкілі) мен орындаушы, Орындаушының серіктес банктері арасында жасалған тиісті шартта (-тарда)/келісімде (-дерде) Клиенттің дербес деректерін ашық байланыс арналары арқылы беру көзделген/көзделген жағдайда, Клиент оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз алу тәуекелін түсінеді және өзіне осындай тәуекелді қабылдайды;
 6. Осы Келісім Орындаушыға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Клиенттің дербес деректерімен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе соңғысын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей жасалатын кез келген әрекетті (операцияны) немесе осындай әрекеттер (операциялар) жиынтығын жүзеге асыруға құқық береді, жинау, өңдеу, жазу, көшіру, сақтық көшірме жасау, қорғау, скрининг, жүйелеу, жинақтау, Орындаушы жүйелерінің ішінде және одан тыс жерде сақтау (қауіпсіздік және құпиялылық талаптарын сақтай отырып), нақтылау (өзгерту, жаңарту), алу, пайдалану, беру (тарату, қол жеткізуді қамтамасыз ету, оның ішінде үшінші тарапқа беру Клиенттің дербес деректерін өңдеу құқығы бар адамдарға), иесіздендіру, бұғаттау, жою;
 7. Осы Келісім Клиент Орындаушыға Клиенттің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім бергені туралы дәлел ретінде үшінші тұлғаларға ұсынылуы мүмкін.

1. ОФЕРТА ТАҚЫРЫБЫ

1.1. Осы Оферта бойынша орындаушы клиенттің орындаушыдан тауарды сатып алу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында өз бетінше және/немесе үшінші тұлғаларды тарта отырып, өз қалауы бойынша клиент Сайтта таңдаған тауарды осы Оферта шарттарында сатуға және клиентке жеткізуге беруге міндеттенеді.


2. ТАУАРЛАРДЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

2.1. Тауарды орындаушыдан сатып алу үшін Клиент тапсырысты ресімдейді - клиенттің тиісті түрде ресімделген және орналастырылған тапсырысы (сайттағы "Себет", "тапсырысты ресімдеу" бөліміндегі тиісті өрістер толтырылған немесе телефон арқылы ресімделген + 7 708 182 11 50) клиент көрсеткен мекенжай бойынша Сайтта таңдалған тауарды сатып алуға және жеткізуге арналған.

2.2. Тауар туралы ақпарат сайтта орналастырылады және орындаушы ұсынады.

2.3. Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты ақпаратты нақтылау үшін Клиент келесі байланыстар арқылы жүгіне алады: сайттың орыс нұсқасында Қазақстан Республикасынан, Ресей Федерациясынан, Беларусь Республикасынан, Армения Республикасынан, Қырғыз Республикасынан келген клиенттер үшін — https://tayyab.kz/page/contacts. сайттың ағылшын тіліндегі нұсқасында Еуропадан келген клиенттер үшін — https://tayyab.kz/page/contacts.

2.4.Тауарды жеткізу тек Қазақстан Республикасының, Ресей Федерациясының, Беларусь Республикасының, Армения Республикасының, Қырғыз Республикасының, Түркия Республикасының аумағында жүзеге асырылады.

2.5. Орындаушы бір тапсырыстағы тауар позицияларының санын, бір тапсырыстың сомасын, тапсырыстың ықтимал төлем нысанын, сондай-ақ бір клиентке бір мекенжайға бір рет жіберілетін тапсырыстардың санын біржақты тәртіппен шектеуге құқылы.

3. САЙТТА ТІРКЕЛУ

3.1. Тапсырыстарды рәсімдеу үшін клиент сайтта тіркелуі (есептік жазба жасау) және тапсырысты өз бетінше немесе клиенттермен жұмыс жөніндегі маманның көмегімен тиісті елдердің клиенттері үшін қолжетімді тәсілдермен ресімдеуі қажет.

3.2. Орындаушы клиенттің өзі туралы дұрыс емес немесе анық емес деректерді хабарлауы немесе көрсетуі себебінен тапсырысты орындамағаны (орындаудағы кідіріс) үшін жауапты болмайды.

3.3. Клиент Сайтта тіркелу кезінде көрсетілген логин мен парольді үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді. Клиентте оның логині мен паролінің қауіпсіздігіне немесе оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаған жағдайда, Клиент бұл туралы Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша 9:00 ден 20:00 дейін Орындаушыны [email protected] электрондық пошта мекен-жайы бойынша немесе клиенттермен жұмыс жөніндегі қызметтің +7 708 182 11 50 телефондары бойынша дереу хабардар етуге міндеттенеді. Орындаушы шара қолданар алдында Клиент парольді өз бетінше өзгерте алады.

3.4. Орындаушы сайттағы клиенттің есептік жазбасын біржақты тәртіппен жою немесе егер есептік жазбаға қатысты оның компаға келуіне не жаппай таратуларды (спамды) жүзеге асыру үшін пайдаланылуына күдік болса, тіркелгі арқылы сайтқа кіруді шектеу құқығын өзіне қалдырады.

4. ТАПСЫРЫСТЫ РӘСІМДЕУ. ТАУАРҒА АҚЫ ТӨЛЕУ. ТАПСЫРЫСТЫ РАСТАУ

4.1. Клиент тапсырысты Сайт арқылы немесе клиент орталығы арқылы дербес ресімдейді (+7 708 182 11 50 телефоны арқылы).

4.2. Клиент тауар құнын 100% алдын ала төлеуді жүзеге асырады.

4.3. Сайт арқылы тапсырыс беру кезінде: Клиент тауардың құнын 100% алдын-ала төлеуді онлайн режимінде жүзеге асырады. Осыдан кейін Орындаушы Клиентке өзі көрсеткен электрондық мекенжайға тауар туралы ақпаратпен, Тапсырыстың өзге де параметрлерімен (осы қызметтер төленетін жағдайларда тауарлардың, жеткізудің және өзге де көрсетілетін қызметтердің құны) Тапсырысты Растауды (бұдан әрі — Тапсырысты растау) жібереді.

4.4. Тапсырыс беру кезінде Клиент орталығы арқылы (+7 708 182 11 50 телефон арқылы ): Клиент орталығы тапсырысты ресімдейді және клиентке өзі көрсеткен электрондық мекенжайға тауар туралы ақпараты бар тапсырысты, төлем шотын жібереді.Орындаушы беретін шот-фактурада оны төлеу мерзімі болады. Осы мерзімнен кеш төленген жағдайда Орындаушы тауардың болуына немесе оның құнының өзектілігіне кепілдік бермейді. Банктің төлем бетіне сілтеме тиісті сілтемені қамтитын хатта көрсетілген уақыт ішінде қолданылады. Төлем түскеннен кейін Орындаушы Клиентке өзі көрсеткен электрондық мекенжайға тапсырысты Растауды жібереді.

4.5. Тауарды жеткізуге, кедендік ресімдеуге арналған қосымша, көзделмеген (Қазақстан Республикасының аумағы бойынша тауарды жеткізудің стандартты құнынан асатын) шығыстар, оның ішінде салықтар, кедендік баждар туындаған кезде Орындаушы Клиентке осындай қосымша шығындар және олардың мөлшері туралы екі күн мерзімде хабарлайды. Клиент мұндай қосымша шығындарды төлеуге немесе Тапсырыстан бас тартуға құқылы.

4.6. Тауар үшін төлемді Клиент банктік картамен онлайн касса арқылы (Сайт арқылы тапсырыс беру) немесе қойылған электрондық шот бойынша (Клиент орталығы арқылы Тапсырыс беру) төлеу жолымен жүргізеді. Егер банк картасымен төлеуді жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайда, төлем қолма-қол ақшасыз ақша қаражатын Клиенттің банк шотына аудару жолымен жүргізіледі. Төлемнің баламалы құралдарын пайдалана отырып, қолма-қол ақшамен немесе төлем терминалдары арқылы төлеу көзделмеген.Төлемге қабылданатын банк карталарының түрлері: Visa, MasterCard. Төлем Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен жүргізіледі. Валюталарды айырбастау үшін төлем жүйесі басқа валютадағы тауар үшін ақы төлеген жағдайда ақша қаражатын қосымша есептен шығаруы мүмкін.

4.7. Тауарды сатып алу сәті Орындаушының банктік шотына ақшалай қаражаттың түсуі болып табылады. Клиенттің төлемді жүзеге асыруы оның Офертамен келісімін, төлем тәртібін, Тауарды жеткізу және қайтару шарттарын растау, сондай-ақ Тауардың көрсетілген қасиеттері оның Тапсырысына сәйкес келетіндігін растау болып табылады.

4.8. Орындаушы Клиенттің төлем ақпаратын жинамайды және сақтамайды (оның ішінде банк картасының нөмірі, банк картасының эмитент-банкі, оның қолданылу мерзімі, құпия коды және т.б.).

4.9. Тапсырыс беруші Тапсырыс расталған тіркеу нысанында көрсетілген электрондық пошта мекенжайы бойынша хабарлама алғаннан кейін Орындаушы қабылдаған болып есептеледі.

4.10. Орындаушы тапсырысты Растау кезеңінде тапсырыстың күшін жою құқығын өзіне қалдырады.

4.11. Орындаушы Тапсырыс деректерін Клиентпен телефон арқылы келісу, нақтылау құқығын өзіне қалдырады. Клиентпен 2 (екі) күн ішінде байланысу мүмкін болмаған жағдайда, клиент жасаған Тапсырыс жойылады, Клиент төлем жүзеге асырылған банк деректемелері бойынша ақша қаражатын қайтарады.

4.12. Тапсырысты жеткізу күні тапсырысты Растауда көрсетіледі. Күні Орындаушының қоймасында тапсырыс берілген Тауарлардың болуына және Тапсырысты өңдеуге және жеткізуге кететін уақытқа байланысты.

4.13. Тапсырыс берілген тауарлар Орындаушының қоймасында толық немесе ішінара болмаған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс беру кезінде көрсетілген тәсілдермен Сатып алушымен байланысады.

4.14. Клиент Орындаушыны Тауарды өзге мөлшерде қабылдауға немесе Тапсырыстың күшін жоюға келісетіні туралы хабардар етеді. Клиентпен байланысу мүмкін болмаған, Клиенттен 2 (екі) күн ішінде жауап болмаған жағдайда тапсырысты орындаушы толық көлемде жоюы мүмкін, бұл туралы Орындаушы тіркеу кезінде көрсетілген Клиенттің мекенжайына электрондық хат жібереді. Ақшалай қаражатты Орындаушы төлем жасалған банк деректемелері бойынша қайтарады.

4.15. Орындаушы Тапсырыс Расталғанға дейін Тауардың бағасын ескертусіз біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы.

4.16. Клиент Орындаушының сұрау салуы бойынша банк картасы иесінің жеке куәлігінің (екі бет: фотосуреті бар бұрылған) немесе клиент елінің құқығына сәйкес өзге де сәйкестендіруші құжаттың көшірмесін, иесінің жеке басын және оның картаны пайдалануға жарамдылығын тексеру мақсатында халықаралық төлем жүйелерінің Қағидаларына сәйкес алдыңғы жағынан банк картасының көшірмесін (соңғы төрт цифры көрсетілген) беруге міндеттенеді. Орындаушы көрсетілген құжаттар ұсынылмаған кезде не олардың түпнұсқалығына күмән болған кезде Тапсырыстың күшін жоюға құқылы.

4.17. Орындаушы жоғарыда көрсетілген себептер бойынша не себептерін түсіндірместен Тапсырыстың күшін жоюға құқылы. Ақшалай қаражатты Орындаушы төлем жасалған банк деректемелері бойынша қайтарады.

5. ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ

5.1. Клиент тапсырысты келісілген жеткізу уақытында қабылдауға міндеттенеді.
5.2. Тауарды жеткізуді СДЭК компаниясы жерүсті, әуе,
теңіз және өзен көлігімен (бұдан әрі — көлік компаниясы, курьерлік қызмет) жүзеге асырады. Тауарды жеткізу шығындарын Клиент көтереді. Тауарды Көлік компаниясына клиентке жеткізу үшін беру тауардың толық құны Орындаушының шотына түскеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

5.3. Клиенттің қалауы бойынша жеткізу үшінші тұлғаға (алушыға) жүзеге асырылуы мүмкін. Клиент бұл туралы "Түсініктемелер" бағанында тапсырысты ресімдеу кезінде байланыс үшін Т.А.Ә, мекен-жайын, телефонын көрсете отырып, Орындаушыны хабардар етуге міндеттенеді.

5.4. Тауарды жеткізу Клиенттің (Алушының) не Тапсырыс беруші Тапсырыста көрсеткен мекенжай бойынша ол уәкілеттік берген тұлғаның қолына жеке өзі жүзеге асырылады.Көлік компаниясының өкілі тауарды жеткізу уақытын нақтылау үшін клиентпен (алушымен) байланысады. Көлік компаниясының өкілі тапсырысты Клиенттің (Алушының) атынан көрсетілген мекенжай бойынша қабылдайтын адамды сенімхат пен жеке басын куәландыратын құжатты ұсынбай тиісінше уәкілетті деп санауға құқылы.

5.5. Тауарды алған кезде Клиент (Алушы) сәлемдемені ашуға және оның мазмұнын тексеруге құқылы. Келмеген Тауарды өлшеу, сондай-ақ көлік қызметінің қызметкеріне қайтару қарастырылмаған.

5.6. Тауарды берумен бір мезгілде көлік компаниясының өкілі онлайн чекті не тауардың төленгенін растайтын өзге құжатты, тауар жүкқұжатын, тауар туралы барлық ақпаратты, кепілдіктерді, бұйымдарға күтім жасау жөніндегі жадынаманы (бұдан әрі - Тауар туралы ақпарат), тауарды қайтару тәртібі мен мерзімдері туралы ақпаратты (бұдан әрі — Ілеспе құжаттар) (Тауармен буып-түюге болады).

5.7. Тауарды алу туралы құжатқа қол қоя отырып, Клиент (Алушы) қаптаманың тұтастығын, Тауардың тиісті жай-күйін, Ілеспе құжаттарды алғанын растайды.

5.8. Клиент (Алушы), олардың өкілдері келісілген уақытта Тауарды алған жерде болмаған, жеткізуден бас тартқан (қаптаманы ашқанға дейін) жағдайда көлік қызметінің өкілі Тауарды Орындаушыға қайтарады. Орындаушы Клиентке Тауар үшін төленген қаражатты Орындаушының Тауарды жеткізуге және қайтаруға жұмсаған шығыстарын шегергенде қайтарады. Қаражатты қайтару Орындаушы қайтарылған Тауарды алған сәттен бастап бес банктік күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

5.9. Тауарға меншік құқығы, оның кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупі тауарды қабылдау кезінде Клиентке (Алушыға) өтеді. Тауарға меншік құқығының ауысуын растау орындаушы немесе Курьерлік қызмет/көлік қызметі берген жүкқұжаттағы Клиенттің (Алушының) қолы болып табылады.

6. ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ
6.1. Клиент тауарды бергенге дейін кез келген уақытта, тауарды Курьер/көлік қызметі берген сәтте және оны бергеннен кейін — күнтізбелік 14 күн ішінде бас тартуға құқылы.

6.2. Егер оның тауарлық түрі, пломбалары, зауыттық жапсырмалары, түпнұсқа қаптамасы, тұтыну қасиеттері, сондай-ақ аталған тауарды сатып алу фактісі мен шарттарын растайтын құжат сақталған жағдайда, тиісті сападағы Тауарды қайтару мүмкін болады.

6.3. Кемшіліктердің пайда болу себептері, Тауарды пайдалану фактісі және оның тауар түрінің сақталуы туралы дау болған кезде Тауарға тәуелсіз сараптама жүргізілетін болады.

6.4. Клиент жеке-белгілі бір қасиеттері бар тиісті сападағы Тауардан бас тартуға құқылы емес.

6.5. Сапасыз Тауарды қайтару ҚР заңнамасында көзделген мерзімдерде және тәртіппен мүмкін болады.

6.6. Клиент төлеген соманы қайтару клиент тиісті талап қойған күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей тауарға ақы төлеу жасалған тәсілмен жүзеге асырылады. Клиенттің қайтару туралы талап қою күні Орындаушының қайтарылатын тауарды алған күні және оның тауар түрі мен тұтыну қасиеттерінің сақталғанын растау болып табылады, ал сапасыз тауарды қайтарған жағдайда — оның тиісті емес сапасы расталған жағдайда Орындаушының тауарды алған күні болып табылады.

6.7. Тауарды қайтару (тиісті және тиісті емес сападағы) Орындаушының Клиенттік орталығына телефон арқылы өтініш беру арқылы жүзеге асырылады: +7 708 182 11 50 немесе электрондық пошта мекенжайы бойынша: [email protected]. Клиенттік орталық жүк алуға өтінімді Көлік компаниясының өкіліне береді, ол Клиентпен курьердің келу күнін және өзге де шарттарды келіседі. Өзге көлік компанияларына жүгіну Тауардың сақталуына және оның тиісінше жеткізілуіне кепілдік бермейді. Басқа курьерлік қызметтердің қызметтерін пайдалана отырып, Клиент осындай қызметтердің міндеттемелерді тиісінше орындауы және Тауардың сақталуы үшін жауапты болады. Тауарды қайтару туралы өтініш клиент орталығы ұсынған нысан бойынша электрондық түрде толтырылады не клиент қол қойған қайтарылатын Тауарға қоса беріледі. Тауарды қайтару ҚР, Алматы қ., Жаркент к-сі, 3, дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жеке жүзеге асырылуы мүмкін.

6.8. Клиент Тауарды барлық керек-жарақтармен және Тауардың құжаттамасында көрсетілген аксессуарлардың толық жиынтығымен қайтарады. Қайтарылатын тауар жеткізілім кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін етіп оралуы тиіс.

6.9. Тауар тиісті сапада қайтарылған жағдайда, Тауарды қайтару бойынша шығыстарды Клиент көтереді. Тиісті сапасыз Тауар қайтарылған жағдайда, Тауарды қайтару жөніндегі шығыстарды Орындаушы көтереді.

6.10. Орындаушы тиісті сападағы Тауарды тасымалдау шығындарын ұстап қалу үшін Клиентке ақша қаражатын қайтарады. Көлік компаниясының өкілі клиентке қайтару кезінде тасымалдау құны туралы хабарлайды.

6.11. Сапасыз тауар-кемшіліктері бар және өзінің функционалдық қасиеттерінің орындалуын қамтамасыз ете алмайтын тауар.Дизайн элементтерінің, дизайн элементтерінің сайттағы сипаттамада көрсетілгендерден айырмашылығы, реңктердің сәйкессіздігі өнімнің ақаулығына немесе функционалдығына жатпайды.

7. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ КЛИЕНТТЕРДІҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІН ҚОРҒАУ

7.1. Тауарға тапсырысты жүзеге асыра отырып, есептік жазба жасай отырып, Клиент Орындаушыға тапсырыста, есептік жазбада көрсетілген оның дербес деректерін Қазақстан Республикасының кез келген заңнамасында рұқсат етілген тәсілмен, трансшекаралық беруді қоса алғанда, тауарды жеткізу үшін қажетті көлемде көлік компаниясына осындай деректерді беру құқығымен бөлшек сатып алу-сату шартын орындау мақсатында өңдеуге келісім береді.

7.2. Таратылымдарды, жарнамалық және өзге де ақпаратты алудан бас тарту мынадай тәсілдердің бірімен жүзеге асырылады:
- тарату параметрлерін таңдау немесе есептік жазба параметрлерінде одан бас тарту;
- клиент орталығына +7 708 182 11 50 телефон арқылы хабарласу немесе электрондық хатты [email protected] мекен-жайына жіберу.

7.3. Орындаушы "cookies" технологиясын пайдалануға құқылы. "Cookies" құпия ақпаратты қамтымайды. Сайтқа кіруші немесе Клиент осымен cookies-ті, оның ішінде үшінші тұлғалардың статистиканы қалыптастыру және жарнамалық хабарламаларды оңтайландыру мақсатында жинауға, талдауға және пайдалануға келісім береді. Орындаушы https://tayyab.kz Сайтына кірушінің ip-мекен-жайы туралы ақпарат алады. Бұл ақпарат келушінің жеке басын анықтау үшін пайдаланылмайды.

7.4. Орындаушы клиентпен телефон арқылы сөйлесу жазбаларын жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте Орындаушы телефон арқылы келіссөздер барысында алынған ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау және/немесе оны тапсырыстарды орындауға тікелей қатысы жоқ үшінші тұлғаларға беру үшін ақылға қонымды шаралар қолдануға міндеттенеді.

7.5. Тараптар Офертаны жасасу және орындау процесінде алмасатын барлық ақпарат, оның шарттарын қоса алғанда, құпия болып табылатынын және жария етуге және үшінші тарапқа беруге жатпайтынын мойындайды. Осы тармақтың шарты Офертада қызмет көрсету үшін Орындаушы тартатын үшінші тұлғаларға қолданылмайды.

7.6. Құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, жариялау немесе оны өзге де жария ету оған екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

7.7. Қолданыстағы заңнамамен ашық санатқа жатқызылған және оны ашу Тараптардың бірінің міндетіне жүктелген ақпарат құпия ақпаратқа жатпайды.

7.8. Құпия ақпаратты жария етуден келтірілген залалдар үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады бұл ретте құпиялылық туралы талапты бұзған Тарап екінші Тарапқа келтірілген барлық залалдарды өтеуге тиіс.

8. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

8.1. Егер Офертада өзгеше көзделмесе, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзіне Оферта бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.

9. ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМА. КІНАРАТ-ТАЛАПТАР

9.1. Осы Офертада айтылмаған барлық басқа жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

9.2. Тараптар осы Офертадан туындайтын немесе онымен байланысты Қазақстан Республикасының соттарында келіссөздер жолымен реттеуге болмайтын барлық даулар мен келіспеушіліктерді қарау туралы келісімге келді.

10. ОФЕРТАНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ ТОҚТАТУ ТӘРТІБІ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

10.1. Осы Оферта клиент оны акцептеген сәттен бастап күшіне енеді және Оферта акцепті кері қайтарып алған сәтке дейін қолданылады.

10.2. Орындаушы Офертадан туындайтын өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға қайта табыстауға немесе қандай да бір өзге тәсілмен беруге құқылы.

10.3. Соттың осы Офертаның қандай да бір ережесін жарамсыз деп тануы қалған ережелердің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

10.4. Осы Оферта Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруіне байланысты немесе Орындаушының қалауы бойынша өзгеруі мүмкін. Орындаушы клиенттің Орындаушыға қалдырған байланыс деректері бойынша ерекше маңызды өзгерістер туралы клиентке хабарлауға құқылы. Осы Оферта, сондай-ақ оған кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер жаңа редакцияда өзгеше көзделмесе, барлық мүдделі тұлғалармен танысу мақсатында Сайтта орналастырылған немесе жаңартылған сәттен бастап күшіне енеді.

10.5. Офертаны жасауға, орындауға немесе бұзуға байланысты барлық талаптарды Орындаушы осы Офертада көрсетілген мекенжай бойынша қабылдайды.

*Қызметті "Bank RBK" АҚ ұсынады, лицензия №1.2.100/245/41 05.04.2021 ж. АҚ ҚНРДА берген
Visa® тіркелген тауар белгісі болып табылады, ал дизайн Visa Incorporated тауар белгісі болып табылады.
© Tayyab Central Asia Ltd. | Барлық құқықтар қорғалған 2021.
тек хабарламалар
Техниқалық қолдау
«Tayyab Central Asia Ltd. ЖК» AFSA-ға қандай да бір исламдық қаржылық қызметтерді ұсынуға өкілеттік берілмеген, барлық қаржылық қызметтерді қазіргі уақытта тек қана серіктес - "Bank RBK" АҚ ұсынады. Бұл ретте еншілес компания "Tayyab Finance Ltd." providing islamic financing лицензиясын алу процесін бастағанына назарыңызды аударамыз.
Tayyab – Astana Hub цифрлық технологиялар паркінің мүшесі
Біздің серіктес болыңыз