tayyab.kz web sitesini kullanım sözleşmesi

Müdür D.K. Uspanov tarafından temsil edilen özel şirket «Tayyab Central Asia Ltd» (BİN 200640900169, 17 Haziran 2020'de Astana Uluslararası Finans Merkezi Şirketleri kayıt memuru tarafından tescil edilmiştir), bu teklifi, tayyab.kz Web sitesini kullanım teklifin şartlarını, bu Sözleşmede öngörülen şekilde, tüm şartlarını tam ve koşulsuz olarak kabul ederek kabul edebilecek herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye göndermektedir.

Kullanıcı, Sözleşmenin herhangi bir hükmünü kabul etmezse Sözleşme akdedilmez ve Kullanıcının Siteyi kullanma hakkı yoktur. Bu durumda Kullanıcı, Siteden ayrılmayı taahhüt eder.

1. BU SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİNDE KULLANILAN TERİMLER

1.1. Tayyab.kz Web Sitesinin kullanımına ilişkin bu Sözleşmenin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler kullanılacaktır:

1.1.1. «Site sahibi» - Özel şirket «Tayyab Central Asia Ltd» (BIN 200640900169).

1.1.2. «Site» -tayyab.kz, bir dizi web sayfası, bölüm, uygulama, hizmet (bundan böyle sayfalar olarak anılacaktır), içerik ve ayrıca bu bilgilerin ağda İnternet'te kullanılabilirliğini sağlayan ilgili bir programdan oluşur. adres (alan adı): https://tayyab.kz, Sitenin mobil versiyonu dahil.

1.1.3. «İçerik» - Tasarım öğeleri, çizimler, grafikler, fotoğraflar, komut dosyaları, metinler, videolar, müzikler, sesler ve / veya fikri faaliyetin sonucu olan veya olmayan diğer nesnelerle Sitenin bilgi, analitik ve diğer materyalleri, Site Sahibine, Kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait olan haklar.

1.1.4. «Kullanıcı»- 16 yaşına ulaşmış, yasal kapasitede mahkeme tarafından mahrum bırakılmamış veya sınırlandırılmamış veya tüzel kişilik olan herhangi bir kişi.

1.1.5. «Kişisel veriler» - Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre kısıtlı kişisel olarak sınıflandırılan Kullanıcı hakkında bilgiler (soyadı, adı, telefon numarası, e-posta adresleri, erişim bilgileri: şifre, oturum açma / takma ad / ad vb.) veri.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Bu Sözleşme, Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun 395. maddesinin 5. bölümü uyarınca bir arz sözleşmesidir (teklif). Site sahibi, herhangi bir Kullanıcıya Siteyi Sözleşmede belirtilen şartlar ve şekilde kullanma fırsatı verir.

2.2. Sözleşme, Kullanıcının Siteyi kullanarak (Siteyi görüntüleyerek, Sitede yayınlanan bağlantılara tıklayarak) koşullarını kabul ettiğini ifade ettiği, Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun 396. Maddesi, Site Sahibinin teklifinin kabul ettiği (kabul edilmesidir) andan itibaren yürürlüğe girer.

2.3. Sözleşmenin şartları, herhangi bir çekince, sınırlama ve istisna olmaksızın yalnızca eksiksiz olarak kabul edilebilir. Kullanıcının rızasının ifadesi, Sitede Kullanıcı için geçerli davranış kuralları da dahil olmak üzere, Kullanıcının Sözleşmenin şartlarına uyma yükümlülüğünü doğuran bir medeni sözleşmenin akdedilmesi anlamına gelir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Kullanıcı şu haklara sahiptir:

3.1.1. Siteyi kullanmayı bırakmaya ve bu Sözleşmeyi feshetmeye;

3.1.2. Kişisel verilerini iptal etmeye ve bu sözleşmenin otomatik olarak feshedilmesine yol açacak şekilde imha edilmesini talep etmeye;

3.1.3. ___Uygulamayı yüklemek için Sitede yayınlanan bağlantıları kullanmaya;

3.1.4. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı tarafından yasaklanmayan diğer hakları kullanmaya.

3.2. Kullanıcı şunları taahhüt eder:

3.2.1. Sözleşmenin 3.3.1. paragrafları uyarınca yapılan değişiklikleri öğrenmek için periyodik olarak bu Sözleşmenin içeriği hakkında Sitede bilgi edinmek;

3.2.2. Site Sahibinin ve/veya diğer üçüncü şahısların İçerik ve/veya herhangi bir unsuruna ilişkin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemek, özellikle Sitede açıkça izin verilen durumlar dışında (örneğin, sosyal ağlar aracılığıyla "paylaşma" işlevi) Site Sahibinin yazılı izni olmadan, Site Sahibi tarafından ticari amaçlarla (metin, grafik, ses / video vb.) kopyalama, yayınlama, gönderme ve başka bir şekilde dağıtma hakkı yoktur;

3.2.3. Diğer gerekliliklere uymak ve Sözleşme tarafından sağlanan ve/veya Sitenin sayfalarında yayınlanan diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

3.3. Site sahibi şu haklara sahiptir:

3.3.1. Tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda bu Sözleşmedeki hükümleri (kısmen veya tamamen) değiştirebilir, düzenleyebilir, ekleyebilir, tamamlayabilir, hariç tutabilir veya silebilir. Aynı zamanda, Sözleşmenin yeni versiyonu tarafından aksi belirtilmedikçe, Sözleşmenin yeni versiyonu Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer;

3.3.2. Kullanıcılara bilgi mesajları göndermek. Kullanıcı, Siteyi kullanmakla, Kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresine ve/veya abonenin cep telefonu numarasına bilgi mesajları almaya izin verir;

3.3.3. Herhangi bir zamanda, Sitenin tasarımını ve kullanıcı arayüzünü, içeriğini, sağlanan işlevlerin içeriğini değiştirmek, kullanılan komut dosyalarını, yazılımı, İçeriği ve Sitede ve herhangi bir Uygulamada kullanılan veya depolanan diğer nesneleri, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirmek veya tamamlamak;

3.3.4. Tamamen kendi ve Site'nin takdirine bağlı olarak, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatını, bu Sözleşme hükümlerini ihlal eden ve/veya ihlal edebilecek İçerik ve/veya bilgiler de dahil olmak üzere diğer Kullanıcıların, diğer üçüncü kişilerin ve devletlerin haklarına zarar veren veya güvenliklerini tehdit eden herhangi bir İçeriği sebep göstermeksizin ve herhangi bir uyarıda bulunmadan silmek;

3.3.5. Tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına veya bu Sözleşmenin hükümlerine aykırı olarak Kullanıcı tarafından Sitede yayınlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir bilgiyi (Kullanıcının yorumları, mesajları, durumlar, diğer bilgiler ve diğer materyaller dahil) silmek;

3.3.6. Tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sitede yayınlanan belirli materyaller hakkında yorum yapma teknik yeteneğini devre dışı bırakmak;

3.3.7. Site ve İçeriği ile ilgili olarak kendi fikri haklarını korumak için Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı tarafından yasaklanmayan her türlü önlemi almak.

3.5. Site sahibi şunları taahhüt eder:

3.5.1. Sözleşme koşullarındaki değişiklikler hakkında Sitede bilgi yayınlayarak Kullanıcıyı bilgilendirmek;

3.5.2. Bu Sözleşme süresi boyunca Kullanıcının kişisel verilerinin güvenliğini ve korunmasını sağlamak ve bu Sözleşmede ve Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatında açıkça belirtilen durumlar dışında üçüncü şahıslara aktarmamak.

4. SÖZLEŞMENİN ÖZEL ŞARTLARI VE KOŞULLARI

4.1. Kullanıcı şunları onaylar, garanti eder ve kabul eder:

4.1.1 Kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması işlemlerinin sadece işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanması amacıyla olduğunun farkına varır ve bu konuda Site Sahibi'nden herhangi bir talepte bulunmayacağını taahhüt eder;

4.1.2. Site Sahibi tarafından kullanılan teknik koruma araçlarının atlanması ve/veya hacklenmesi de dahil olmak üzere herhangi bir dolandırıcılık eylemi için destek dahil olmak üzere herhangi bir dolandırıcılık eylemi gerçekleştirmeyecektir.

4.2. Kullanıcının şunları yapması yasaktır:

4.2.1. Sosyal, ırksal, ulusal veya dini nefret ve düşmanlığı teşvik eden propaganda veya ajitasyon, savaş propagandası, sosyal, ırksal, ulusal, dini, dilsel ve diğer üstünlükleri yürütmek;

4.2.2. Kullanıcının bu bilgileri ifşa etmek için kanun veya bir sözleşme gereği yeterli hakları yoksa, Sitede yayınlamak veya mesajlar, yorumlar, üçüncü şahısların sınırlı erişim bilgileri (gizli bilgiler) yoluyla iletmek;

4.2.3. Site İçeriğini, diğer Kullanıcıları veya telif hakkı ve diğer münhasır haklara tabi üçüncü şahısları tamamen veya kısmen yayınlamak, çoğaltmak, işlemek, dağıtmak, Sitede yayınlamak, kamuya iletmek, devretmek, satmak veya başka bir şekilde Sözleşme ile belirlenen durumlar, Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatı ve ayrıca Sitede doğrudan belirtilen durumlar dışında önceden izinleri olmaksızın kullanmak;

4.2.4. Sitede, İçeriği bireylerin ve tüzel kişilerin şeref, haysiyet ve ticari itibarına neden olan veya zarar verebilecek, eşit derecede küfür içeren mesajlar, yorumlar, grafikler veya diğer materyaller (gerçeğe uygun olmayanlar dahil) yayınlamak, şiddet, terörizm, mevcut hükümetin, anayasal düzenin şiddetle devrilmesi, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin yanı sıra ülkenin refah ve bütünlüğünün ihlal edilmesi veya tehdit edilmesi;

4.2.5. Sitede pornografik içerikli materyaller veya bu tür materyalleri içeren İnternet sitelerine köprü metni bağlantıları yayınlamak;

4.2.6. Sitenin ve/veya Site öğelerinin işleyişini bozmaya yönelik eylemlerde bulunmak, Site yönetimine ve/veya Site öğelerine veya bunların kapalı bölümlerine (yalnızca Site Sahibine izin verilen bölümler dahil) yetkisiz erişime teşebbüs etmek, ve diğer benzer eylemleri gerçekleştirmek;

4.3. Kullanıcı, aşağıdakiler için koşulsuz izin verir (bu izin dışında ayrı bir onay gerekmez):

4.3.1. Site Sahibi'nin, Kullanıcı'nın çıkarlarını etkileyeceği yetkili organlara ve üçüncü kişilere, Site sayfalarındaki eylemlerine ilişkin bilgileri yalnızca Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatının öngördüğü durumlarda sağlaması;

4.3.2. Kayıt sırasında siteye bağlanan kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve istisnai durumlarda ve yalnızca Siteye işlevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili makul bir meşru talepte bulunan yetkili devlet organlarının talebi üzerine yayılması.

İşbu muvafakatname, yukarıda belirtilen bilgileri içeren ilgili bilgi veya belgelerin Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre belirlenen saklama süresi sona ermeden önce verilir.

5. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

5.1. Kullanıcı, Hesabın kullanımı, Siteye yorum/mesaj gönderme ile ilgili eylemlerinden, üçüncü şahısların veya Kullanıcının haklarının ve meşru menfaatlerinin ihlal edilmesine yol açması da dahil olmak üzere, üçüncü şahıslara verilen zarar için , Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre sorumludur.

5.2. Sitede yapılan tüm işlemlerden Kullanıcı sorumludur.

5.3. Site Sahibi, Sitenin kullanımıyla bağlantılı olarak uğradığı kar veya veri kaybı, şeref, haysiyet veya ticari itibarın zedelenmesi veya yetkisiz erişim dahil olmak üzere doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı Kullanıcının iletişimlerine sorumlu değildir.

5.4. Site sahibi, Kullanıcı tarafından İçeriğin yüklenmesine katılmaz, eylemlerinden veya eylemsizliğinden kontrol etmez ve sorumlu değildir.

5.5. Sitenin sahibi, Kullanıcılar tarafından gönderilen yorumların / mesajların, onları kaldırmaya karar verebileceği sonuçlara göre, ön veya son moderatörlüğünü yapma hakkını saklı tutar.

5.6. Site sahibi, Kullanıcının Sözleşme şartlarını ihlal ettiğini ve bunun sonucunda Kullanıcının Siteye veya bireysel işlevlerine erişiminin reddedildiğini gösteren herhangi bir kanıt, belge vb. veya bu tür bir erişim sonlandırıldığını ve/veya engellendiğini sağlamakla yükümlü değildir.

5.7. Sitenin işleyişindeki teknik problemlerden, siteye yorum yapılamamasından veya Sitedeki linkleri takip edememekten dolayı site sahibi Kullanıcıya karşı sorumlu değildir.

6. SORUMLULUK REDDİ

6.1. Kullanıcı, Siteye, sitede yer alan herhangi bir bilgiye veya çalışmalarının devamına güvenmemelidir. Site sahibi, Site'nin Kullanıcı'nın gereksinimlerini karşılayacağına, hizmetlerin sürekli, hızlı, güvenilir ve hatasız bir şekilde sağlanacağına dair herhangi bir doğrudan garanti veya vaatte bulunmaz; Site kullanılarak elde edilebilecek sonuçların doğru ve güvenilir olacağı; Site kullanılarak elde edilen her türlü ürün, hizmet, bilgi ve İçeriğin kalitesinin Kullanıcı'nın beklentilerini karşılayacağını; Sitedeki tüm hatalar düzeltilecektir.

6.2. Kullanıcı, Site tarafından sağlanan bilgi ve hizmetleri kullanmadan önce, bu Sözleşmeyi akdetmek için gerekli tüm hak ve yetkilere sahip olduğundan emin olmakla yükümlüdür.

6.3. Bu Sözleşmenin şartlarını öğrenmek ve ayrıca bu Sözleşmenin alaka düzeyini takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.

6.4. Sayfaların ve Site İçeriğinin kullanımı ile ilgili sorumluluk tamamen Kullanıcılara aittir. Kullanıcılar, Site tarafından sağlanan içeriğin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşıladığından emin olmakla yükümlüdür.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

7.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın Site'yi görüntüleyerek şartlarını kabul ettiği (kabul) andan itibaren yürürlüğe girer ve süresiz olarak geçerlidir.

7.2. Site sahibi dilediği zaman bir kerelik de dahil olmak üzere Kullanıcı tarafından Sözleşme şartlarının ve/veya Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatının gerekliliklerinin ihlali, herhangi bir durumda zarar görme sırasında Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve nedenlerini açıklamadan Sözleşmeyi tek taraflı olarak mahkeme dışında feshetme, erişimin ve herhangi bir masraf, zarar tazmin etmeksizin Siteyi kullanma hakkının derhal sona erdirilmesi hakkına sahiptir.

7.3. Site sahibi, herhangi bir zamanda Kullanıcı tarafından tek veya sürekli Sözleşmenin şartlarının ve/veya Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatının gerekliliklerinin sistematik ihlali sırasında Kullanıcıyı bilgilendirmeksizin ve herhangi bir neden göstermeksizin, Site İçeriği hakkında Sözleşme kapsamında alınan herhangi bir masraf, kayıp veya iadeyi karşılamadan erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Erişim sağlanmasının güncellenme zamanlaması, Site Sahibi tarafından bağımsız olarak belirlenir.

7.4. Kullanıcı dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin, bu Sözleşmede belirtilen şartlarda, mahkeme dışında tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

8. SON HÜKÜMLER

8.1. Bu sözleşme, kullanıcı ile site sahibi arasında, site içeriği hakkında yorum yapma fırsatının kullanılmasına ilişkin bir medeni sözleşmedir ve varsa, Kullanıcı ile Site Sahibi arasındaki önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer.

8.2. Bu Sözleşme, Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. Bu Sözleşme ile düzenlenmeyen konular, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre çözüme tabidir. Bu Sözleşme kapsamındaki ilişkilerden kaynaklanan tüm olası anlaşmazlıklıklar, Kazakistan Cumhuriyeti'nin mevcut mevzuatında öngörülen şekilde, Kazakistan'ın maddi hukuku normlarına uygun olarak çözülür. Bu Sözleşme metni boyunca, aksi açıkça belirtilmedikçe, «mevzuat» terimi, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı anlamına gelir.

8.3. Herhangi bir nedenle bu Sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün geçersiz veya uygulanamaz bulunması, Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

8.4. Kullanıcı veya diğer kullanıcılar tarafından sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda site sahibinin herhangi bir işlem yapmaması, Site sahibini daha sonra çıkarlarını korumak için uygun önlemleri alma hakkından mahrum bırakmaz ve daha sonra benzer ihlaller olması durumunda Site Sahibinin haklarını reddetmez.
Tayyab Central Asya Ltd. - Kazakistan Cumhuriyeti, Nur-Sultan şehri, Mangilik caddesi 55/22, C 4.3 blok, ofis 140 kayıtlı bir adrese sahip «Astana» Uluslararası Finans Merkezi'nde (AFSA-O-CA-2020-0114 No.lu Kuruluş Belgesi) kayıtlı bir şirket. Tayyab Central Asia Ltd. kayıtlı adresi: Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, DIFC, Gate Avenue, Level One, Unit 208, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'ne (Lisans No. 3753) kayıtlı Tayyab Digital Ltd. Şti.'nin bir yan kuruluşudur. Kazakistan Cumhuriyetindeki finansal ortak «Bank RBK» AŞ Lisans No. 1.2.100 / 245/41 05.04.2021 Kazakistan Cumhuriyeti Mali Piyasanın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Ajansı
Visa® tarafından verilen tarihli tescilli bir ticari markadır ve tasarım Visa Incorporated'ın ticari markasıdır.
© Tayyab Central Asia Ltd. | Tüm hakları saklıdır 2021.
Sadece mesajlar